Valikko


> Ennallistamispoltoilla jäljitellään metsäpaloja ja luodaan elinympäristöjä palaneesta puusta riippuvaisille lajeille.

Parempia elinolosuhteita paahdelajeille

Valtakunnallisessa Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään töitä paahteisten elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien eteen. Lajistokartoitukset osoittavat, että hoitotoimilla voidaan vaikuttaa monen uhanalaisen lajin suojeluun.
> Paahteisten elinympäristöjen lajeja ovat muun muassa katkovyökaskas, palosirkka, harjusinisiipi ja korentolude.

Vuonna 2014 käynnistyneessä Paahde-LIFE-hankkeessa on mukana 69 Natura 2000 -aluetta, jotka sijaitsevat niin valtion, yksityisten maanomistajien kuin yritystenkin mailla. Osalla kohteista on tehty lajistokartoituksia, jotta saataisiin taustatietoa paahteisilla alueilla elävistä eliölajeista ja niiden esiintymien tilasta.

Lajistokartoitukset sekä niiden tulosten analysointi ovat pitäneet projektipäällikkö Teemu Rintalan kiireisenä jo parin vuoden ajan.

– Olemme tehneet Etelä-Suomen ja Pohjanmaan luontopalveluissa vuosina 2014 ja 2015 lajistokartoituksia 19:llä hankkeeseen kuuluvalla kohteella. Suurin osa kartoituksista on tehty luontopalvelujen omana työnä, mutta jonkun verran on käytetty myös ostopalveluita, Metsähallituksessa suojelubiologina työskentelevä Rintala kertoo.

Selkärangattomien eliölajien kartoituksissa on käytetty sekä hyönteispyydyksiä että aktiivisia keruutoimia. Varsinkin hyönteispyydyksiin kertyy paljon aineistoa, ja lajien tunnistaminen vaatii erityisosaamista. Rintala kollegoineen onkin viettänyt lukemattomia tunteja mikroskoopin äärellä.

Tarkempaa tietoa lajistosta

– Nyt kartoitusten tulokset ovat valmiit. Ne osoittavat, että hankkeeseen valituilla kohteilla on monia uhanalaisia, paahteista elinympäristöä vaativia lajeja, joiden esiintymien paikkatietoa on saatu tarkennettua, kertoo Rintala.

Kartoituksissa on löydetty yhteensä 151 uhanalaista eliölajia, mikä on enemmän kuin yhdessäkään Metsähallituksen aiemmassa lajistokartoituksessa. Ensisijaisesti paahdeympäristöissä elävien uhanalaisten perhosten, pistiäisten, kovakuoriaisten ja nivelkärsäisten kokonaislajimäärä on 623. Hankkeessamme niistä löydettiin viidennes eli yhteensä 133 lajia.

– Joukossa on kaksi äärimmäisen uhanalaista lajia. Toinen niistä on harjusinisiipi, jonka ainoa tunnettu esiintymispaikka on Säkylänharjulla. Suurin osa lajeista on silmälläpidettäviä tai vaarantuneita, mutta myös erittäin uhanalaisten määrä – 25 lajia – on yllättävän iso.

Lajikartoitukset ovat osa hankealueille suunnattua perustiedon keruuta. Tietojen perusteella alueiden hoito- ja ennallistamissuunnitelmia voidaan vielä täsmentää.

– Paahde-LIFE-hanke on ensisijaisesti paahteisten elinympäristöjen hoitohanke, mutta samalla se turvaa paahteisista elinympäristöistä ja palaneesta puusta riippuvaisten lajien säilymistä.

Lajitiedot viedään LajiGis-järjestelmään, josta ne ovat saatavissa myöhemmin mahdollisia seurantatutkimuksia varten.

Teksti: Sari Hiltunen
Otsikkokuva: Tuomas Haapalehto
Eliölajikuvat: Teemu Rintala

Paahdeympäristöjä hoidetaan Life-rahoituksella

Paahde-LIFE-hankkeeseen kuuluvia elinympäristöjä ovat muun muassa merenrantaniityt, dyynit, harjut ja nummet. Paahdealueilla viihtyy useita vaateliaita kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät menesty muunlaisessa ympäristössä.

Paahdeympäristöjen kasvit ja eläimet ovat sopeutuneet kuivuuteen, kovaan auringon säteilyyn, jyrkkiin lämpötilanvaihteluihin sekä niukkaravinteisuuteen. Paahdealueita syntyi aikaisemmin varsinkin metsäpalojen seurauksena. Nykyisin metsäpalot torjutaan tehokkaasti, joten palojen jälkeisiä elinympäristöjä ei synny luontaisesti ja ne kasvavat nopeasti umpeen.

Hankkeen ansiosta paahteisten elinympäristöjen ja niistä riippuvaisten lajien tilaa pystytään parantamaan muun muassa tekemällä luonnonhoidollisia polttoja, raivaamalla varjostavaa puustoa sekä poistamalla vieraslajeja.

Metsähallituksen koordinoima Paahde-LIFE kuuluu Euroopan unionin rahoittamiin LIFE Luonto -hankkeisiin. Hanke kestää vuoteen 2020.