Valikko

Soiden ja pienvesien kunnos­tukseen 9 miljoonaa euroa

TÄNÄ SYKSYNÄ käynnistyneessä Hydrologia-LIFEhankkeessa ennallistetaan eli palautetaan lähemmäs alkuperäistä tilaansa yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja. Vuosiin 2017–2023 ajoittuvalla suurhankkeella pyritään turvaamaan Suomen arvokkaimpia soita ja pienvesiä. Hankkeen budjetti on lähes yhdeksän miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni rahoittaa 60 prosenttia.

Suo- ja vesiluonnon palautumista takaisin luonnontilaan edistetään tukkimalla ojia ja kunnostamalla puroja sekä umpeen kasvavia, arvokkaita lintujärviä. Samalla parannetaan tulvasuojelua, veden laatua ja kanalintujen elinympäristöjä.

– Vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. Kehitämme myös uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi, summaa projektipäällikkö Tuomas Haapalehto Metsähallituksesta.

Hankkeessa kerätään myös tietoa kunnostettavien kohteiden tilasta ja lajeista, hankitaan soita suojeluun ja kerrotaan soiden sekä kosteikkojen merkityksestä uusin keinoin, esimerkiksi virtuaalisella luontopolulla.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo Metsähallitus Metsätalous Oy:stä kertoo, että hankkeen avulla Metsähallitus pitää osaltaan huolta monimuotoisuuden turvaamisesta valtion mailla.

– Suojelualueiden reunoilla sijaitsevien ojien tukkiminen turvaa soiden arvokkaan lajiston säilymistä suojelualueiden puolella. Valtion monikäyttömetsien yksi keskeinen tavoite on myös riistakantojen hoito. Ojitettujen, puuntuotannon kannalta kannattamattomien soiden ennallistaminen on tehokas keino kanalintujen elinympäristöjen parantamiseksi. Sillä voidaan kustannustehokkaasti turvata luontoarvoja ja tuottaa myös muita hyötyjä valtion metsien käyttäjille.

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat mukana kehittämässä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä. Luonnonvarakeskus puolestaan selvittää, kuinka suojelualueiden lähistöllä asuvat ihmiset ja virkistyskäyttäjät suhtautuvat ennallistamiseen. Hankkeeseen kuuluu myös pitkäaikaisia seurantatutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa luonnossa hitaasti tapahtuvista muutoksista.

Hydrologia-LIFE
• EU:n LIFE luonto -rahaston hanke
• Tavoitteena Natura 2000 -alueiden luontoarvojen turvaaminen
• Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus, Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot ja Metsähallitus Metsätalous Oy
• 103 kohdetta eri puolilla Suomea

Verkkosivut: www.metsa.fi/hydrologialife