Valikko

IMG_4487ok.jpg
> – Yhteistyö paikallisten sidosryhmien ja kyläläisten kanssa on sujunut hyvin, ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi kertoo.

Maakaupoilla edistetään vastuullista kaivostoimintaa

Kittilän kultakaivos hankki Metsähallitukselta maata tuotantomääränsä lisäämiseen. Laajennus turvaa kaivoksen elinkaaren jatkumisen.

Metsähallitus on luovuttanut maitaan Suurikuusikon kultakaivoksen laajennukseen Kittilässä.

Kauppa on osa kaivosta operoivan Agnico Eagle Finland Oy:n laajennusinvestointia, jossa lisämaata tarvitaan muun muassa uuden NP4-rikastushiekka-altaan rakentamiseen.

– Vanhan altaan kapasiteetti loppuu kaivoksen tuotantomäärän kasvaessa. Rakennettava allas mahdollistaa nykyisten tuotantosuunnitelmien mukaisen kaivoksen toiminnan vuoteen 2035 asti. Ilman uutta allasta ja lisämaata kaivoksen laajennusinvestoinnin toteuttaminen olisi ollut haastavaa, kertoo kaivoksen ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi.

Metsähallitus ei tavallisesti myy metsätalousmaitaan, mutta Kittilän kaivoksen tapauksessa yksittäinen, 107 hehtaarin maa-ala olisi jäänyt rikastushiekka-altaan alle. Viereisen 270 hehtaarin alan Metsähallitus vuokrasi kaivosyhtiölle, ja osa rikastushiekka- altaan vaadittavasta maa-alasta on yksityisomistuksessa.

Metsähallituksen kaivannaisasiantuntija Jenni Hasa kertoo, että Metsähallitus on tehnyt kaivostoimintaan liittyviä maakauppoja aiemminkin, mutta nyt toteutunut kauppa on kuitenkin mittakaavassaan suuri.

– Halusimme osaltamme varmistaa alueellisesti paljon työllistävän kaivoksen toiminnan. Näin pyrimme takaamaan parhaan kestävän tuoton tällä kohteella. Kaivosyhtiö on tiedottanut hyvin tekemisistään ja kuunnellut paikallisia. Yhtiö näyttää hoitaneen asiat hyvin, joten siinäkään mielessä kaupalle ei ollut esteitä, Hasa kertoo.

Sidosryhmiä kuunnellaan

Vaikka Metsähallitus hallinnoi valtioin maita, ei se ole kaivos- ja malminetsintäasioissa erityisasemassa verrattuna yksityisiin maanomistajiin. Esimerkiksi rikastushiekkaaltaan rakentamista ei voida käynnistää ennen kuin aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan.

– Lupamenettely on loppuvaiheessa, ja odotamme päätöstä lähikuukausina. Toteutunut maakauppa mahdollistaa kuitenkin valmistelevien töiden, kuten puuston poiston, aloittamisen, Saukkoriipi kertoo.

Kittilän kaivoksen laajennus vaatii muutoksia muun muassa läheisen Seurujoen kahlaamolle vievän tien linjauksissa. Kaivosyhtiö on hankkinut kyläläisille uuden taukokodan kahlaamon vierestä, ja heidän ääntään on kuultu myös uuden, Loukisen alajuoksulle johtavan purkuvesiputken linjauksiin liittyen.

– Paikallisia sidosryhmiä ja kyläläisiä kuunnellaan päätöksenteossa, ja yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä. Muutaman kerran vuodessa järjestämme keskustelutilaisuuksia, joissa on paikalla muun muassa Lintulan ja Kiistalan asukkaita, kunnan edustajia ja poromiehiä Kuivasalmen paliskunnasta, Saukkoriipi kertoo.

TEKSTI JA KUVAT OLLI AUTONEN

Euroopan suurin kultakaivos

MENEILLÄÄN olevalla laajennushankkeella pyritään nostamaan Kittilän kultakaivoksen tuotantomäärää neljänneksellä. Tällä hetkellä kaivos tuottaa vuodessa noin 6 000 kiloa kultaa, jonka louhiminen vaatii 1,6 miljoonan kivitonnin käsittelyä.

– Tuotanto tehostuu, kun saamme valmiiksi yli kilometrin syvyyteen yltävän nostokuilun. Samalla kumipyöräliikenne kaivoksessa vähenee. Kuilu mahdollistaa myös malminetsinnän syvyydessä, johon aiemmin emme ole päässeet, kertoo kaivoksen ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi.

Kaivos työllistää tällä hetkellä noin tuhat työntekijää, joista puolet on kaivosyhtiön ja loput aliurakoitsijoiden palveluksessa. Pari vuotta kestävän laajennustyön aikana arvioidaan tarvittavan lisää noin 900 henkilötyövuotta.

– Erityisesti maansiirto työllistää, kun rakennamme uutta rikastushiekka-allasta. Suurin osa siihen käytettävästä kivestä on peräisin louhinnan sivukivestä, joka saadaan hyötykäyttöön.

Kittilän kultakaivos on tuotantomääriltään Euroopan suurin mutta maailman mittakaavassa keskikokoinen. Kittilässä valetuista harkoista suurin osa matkaa pankkiholveihin sijoituskohteeksi ja vain pieni osa päätyy koruteollisuuden raaka-aineeksi.

– Lopputuotteellemme on varma menekki koko ajan. Siinä mielessä tilanne on hyvä moneen muuhun kaivokseen verrattuna.