Valikko

Metsähallitus rakentaa arktista biotaloutta

ARKTISIA alueita yhdistävä Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssi kokosi yhteen päättäjiä, tutkijoita, toimittajia, kansalaisjärjestöjä, yritysten edustajia ja viranomaisia kahdeksasta arktisesta maasta, saamelaisalueelta ja muualta maailmasta. Myös Metsähallitus oli mukana järjestämässä marraskuussa pidettyä kansainvälistä konferenssia, joka on yksi Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden tapahtumista.

Tilaisuudessa pääjohtaja Pentti Hyttinen esitteli Metsähallituksen ratkaisuja arktiseen biotalouteen. Metsähallituksen vahvuuksiksi hän nosti laaja-alaiseen informaatioon perustuvan sähköisen paikkatietojärjestelmän, parhaan käytettävissä olevan teknologian ja avoimen vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä paneelissa Hyttinen painotti arktisiin kehityskysymyksiin vastaamisen olevan erittäin tärkeää nyt, kun Lapin metsäbiotalous on voimakkaasti kehittymässä. Metsähallituksen toiminta käsittää koko biotalouden kirjon, ja Hyttinen korostikin ekotehokkuuden merkitystä kaikessa toiminnassa. Puuntuotannon lisäksi valtion maille sijoittuva marjateollisuus, metsästys, kalastus, turismi ja poronhoito ovat tärkeitä biotalouden osa-alueita. Myös biodiversiteetin, uhanalaisten lajien ja kulttuuriperinnön suojelu ovat avainasemassa kestävässä metsänhoidossa.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Lapin aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen toi esille valtion maiden erilaiset maankäyttömuodot, joiden tarpeet on sovitettava yhteen. Metsähallituksen käyttämät osallistavat maankäytön suunnittelun menetelmät antavat paikallisille mahdollisuuden vaikuttaa Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmiin. Saamelaisten kotiseutualueella hakkuusuunnitelmat käydään läpi paliskuntien kanssa. Korhosen mukaan dialogissa on tärkeintä luottamus, joka syntyy jokapäiväisen yhteistyön kautta.

Metsähallituksen järjestämällä retkellä osallistujat pääsivät tutustumaan suomalaiseen metsätalouteen myös käytännössä. Lapin ammattiopiston harjoitusmetsässä tutustuttiin Metsähallituksen metsien monikäytön periaatteisiin, moderniin suunnitteluun sekä Lapissa käytettäviin suuriin pitkänmatkan puunkuljetusautoihin.