Valikko

Metsätalouden vesiensuojelua kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Metsäalan toimijat useista Itämeren rantavaltiosta tekevät yhteistyötä vähentääkseen Itämereen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta ja haitallisia aineita. Suomella on metsätalouden vesiensuojelusta paljon osaamista jaettavaksi.

Keväällä 2016 käynnistyneessä WAMBAF-hankkeessa (Water Management in Baltic Forests) kehitetään ja jaetaan tietoa metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä ja -käytännöistä. Pääpaino on rantametsien käsittelyssä, metsäojituksen vesiensuojeluratkaisuissa sekä majavien aiheuttamien tuhojen vähentämisessä.

– Kartoitamme yhdessä eri maiden käytäntöjä ja jaamme tietoa hyviksi havaituista menetelmistä ja toimenpiteistä, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöasiantuntija Timo Hiltunen.

Metsätalouden vesiensuojelutoimet vaihtelevat eri maissa, ja osassa maita niitä ei ole juurikaan käytössä. Kolme vuotta kestävässä hankkeessa kehitetään muun muassa vesiensuojelun paikkatietosovelluksia, ohjeistusta ja menetelmiä sekä tuotetaan esittelymateriaalia.

Metsähallituksen hallinnassa olevalle ojitusalueelle Pudasjärvelle on perustettu demoalue, jossa esitellään muun muassa erilaisia vesiensuojeluratkaisuja.

– Vajaan sadan hehtaarin ojitusalueelle on tehty pintavalutuskenttiä, kaksi putkipatoa, pato ja yksi laskeutusallas. Putkipadot ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi pidättää veden mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Vaikutus perustuu padon yläpuolisen ojaston tilapäiseen tulvaamiseen, Hiltunen kertoo.

Demoalueella virtaavan puron varteen on tehty 50 metrin levyisiä kaistaleita, joissa havainnollistetaan erilaisia puronvarsimetsien käsittelytapoja. Siellä voi vertailla esimerkiksi Suomen sertifointimenetelmien mukaisia suojavyöhykkeitä ruotsalaisten käytäntöön.

Kansainvälisessä yhteishankkeessa on mukana yhdeksän kumppania viidestä eri maasta, ja hanketta tukee lähes 20 organisaatiota metsäyhtiöistä kansalaisjärjestöihin. Suomesta hankkeeseen osallistuu Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus.

Suomessa metsätalouden vesiensuojeluun on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Käytössä on jo paikkatietosovelluksia, joiden avulla eri toimenpiteiden vesistövaikutuksia pystytään ennakoimaan ja minimoimaan.

– Meillä on myös paljon käytännön osaamista, joten olemme tässä hankkeessa ehkä vähän enemmän antavana kuin saavana osapuolena. Itämeren tilan parantaminen vaatii kansainvälistä tiedonvaihtoa ja kehittämistä. Metsätalouden vesiensuojelutoimilla voidaan vaikuttaa erityisesti Itämereen laskevien jokien latvavesiin, painottaa Hiltunen.

TEKSTI SARI HILTUNEN

Lisätietoa WAMBAF-hankkeesta:
www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/