Valikko

AE-verkoston_paivitys_Kaisa_Vainio.JPG
> – Yleisön ehdottamat kohteet olivat valtaosin luontokohteita. Kyselyissä löytyi runsaasti myös kulttuuriperintö- ja historiakohteita, kuten vanhoja kämpänpohjia sekä poroaitarakenteita, projektipäällikkö Mika Puustinen kertoo.

Talousmetsiin kätkeytyy aarniometsiä ja muinaisia muistomerkkejä

Alue-ekologisen verkoston päivitys nosti esiin Metsähallituksen monikäyttömetsien arvon. Metsätalouden harjoittamisen lisäksi monikäyttömetsissä voi retkeillä hienoilla kohteilla, metsästää, sienestää ja marjastaa.

Metsähallituksen monikäyttömetsiin kohdistuu paljon toiveita ja erilaisia tarpeita. Samoilla hehtaareilla on tuotettava puuta, edistettävä metsien virkistyskäyttöä sekä huolehdittava eri lajien ja riistan elinympäristöjen säilymisestä.

"Alue-ekologinen verkosto turvaa metsien monimuotoisuutta."

Eri toimintojen yhteensovittamiseksi metsiin on luotu alue-ekologinen verkosto. Alun perin ideana oli kartoittaa monikäyttömetsien erityispiirteet, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteitä suunniteltaessa. Valtion metsämaita haluttiin tarkastella kokonaisuutena niin, että suojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet liittyisivät toisiinsa verkostomaisesti ekologisten käytävien kautta. Käytävien avulla haluttiin edistää eliölajien luontaisia leviämismahdollisuuksia.

Alue-ekologiseen verkostoon kuuluvat myös riistan, maiseman ja virkistyskäytön kannalta tärkeät alueet sekä kulttuuriperintökohteet. Luonto- ja erityiskohteissa sekä ekologisissa käytävissä metsätalouskäyttöä on rajoitettu joko kokonaan tai osittain. Kaiken kaikkiaan kyseessä on siis mittava, osittain lakeihin ja osittain vapaaehtoisuuteen perustuva panostus monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen.

Päivitystyötä yhdessä kansalaisten kanssa

Vuosina 1996–2000 laadittu alue-ekologinen verkosto kattaa lähes kaikki yhtenäiset valtion maa-alueet. Nyt käynnissä olevan päivitystyön tavoitteena on verkoston yhtenäistäminen ja ajantasaistaminen. Samalla verkoston laatua halutaan parantaa muun muassa korjaamalla aineistossa olevia virheitä ja etsimällä uusia potentiaalisia erityiskohteita.

Päivitystyö on Lapissa ja Kainuussa viimeistelyä vaille valmis, mutta Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa työ on vasta alkamassa.

Lapissa uusia luontokohteita etsittiin laajojen aineistohakujen avulla: poiminnoissa löytyi noin 45 000 potentiaalista luontokohdetta. Kohteita on tarkastettu sekä toimistotyönä että maastossa – maastokäyntejä on kertynyt jo yli 5 000. Myös kansalaiset voivat osallistua verkoston päivitykseen. Lapissa yleisötilaisuuksien ja nettikyselyn kautta saatiin 1 300 vihjettä ihmisille tärkeistä metsäpaikoista, joista toista sataa on päätymässä osaksi alue-ekologista verkostoa.

Nettikyselyn-pisteet.png
> Lapissa yleisöltä saatiin nettikyselyssä paljon vinkkejä hienoista kohteista.

– Kaikki yleisövihjeet käytiin läpi. Ennestään tuntemattomat kohteet tarkastettiin toimistotyönä ja tarvittaessa maastossa. Alue-ekologiseen verkostoon otettiin ne kohteet, jotka täyttivät luonnonsuojelulain, metsälain tai Metsähallituksen ympäristöoppaan kriteerit, kertoo Lapin päivitystyötä johtava projektipäällikkö Mika Puustinen.

Retkikartta.fin kautta liikkeelle

Missä monikäyttömetsiä sitten on, ja millaista mielenvirkistystä niistä kannattaa etsiä? Metsään haluavan kannattaa aloittaa retki kurkkaamalla internetistä Retkikartta.fipalvelua.

Valitsemalla karttatasoista näkyviin "Metsätalouden monikäyttömetsät" ja sieltä luonto- ja muut erityiskohteet löytää tietoa monikäyttömetsien erityiskohteista. Vinkkien perusteella voi päätyä vaikkapa aarniometsään, rehevään korpeen, jalopuumetsikköön, purolle tai kauniin näköalan ääreen.

Nähtävyydet, kuten kulttuuriperintökohteet tai luonnonmuistomerkit, saa näkyviin erillisestä nähtävyyskohdevalikosta. Myös suojelu- ja retkeilyalueet löytyvät omasta valikostaan.

Karttaa kannattaa zoomata tarpeeksi lähelle, jotta pistemäisetkin kohteet tulevat näkyviin. Kohteen tarkemman määrittelyn saa esiin käsivalintatyökalulla.

Retkikartta.fi-palvelun käyttö on kasvanut tasaisesti, ja vuodessa sillä on jo jopa yli 4 miljoonaa käyttökertaa. Eniten Retkikartta. fistä etsitään retkeily-, kalastus- ja metsästyskohteita. Palvelusta on myös mobiiliversio.

TEKSTI MATLEENA YLIKOSKI • KUVA KAISA VAINIO

Lapin luontokohdeverkosto kasvoi 17 500 luonto- ja lajikohteella

Lue lisää 13.12. julkaistusta tiedotteesta