Valikko

Uusilla säästöpuuohjeilla lisätään lahopuuta ja monimuotoisuutta

Metsähallitus on uudistanut säästöpuita koskevan ohjeistuksen. Säästöpuuohjeiden uusiminen on osa Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöoppaan päivittämistä ja Metsähallituksen ympäristöohjelman toteuttamista.

IMG_4100u.jpg
> Uusi säästöpuuohje on aiempaa yksinkertaisempi,
ja sen mukaan säästöpuita jätetään aiempaa enemmän.

Vuonna 2011 uudistetussa ympäristöoppaassa on paljon tutkimuksiin perustuvaa taustatietoa, ja sen laatimiseen osallistui laaja joukko asiantuntijoita. Nyt tehtävän päivitystyön tarkoituksena on tehdä oppaasta entistä käyttäjäystävällisempi, kertoo ympäristöoppaan päivitysprojektin projektipäällikkö Maarit Kaukonen.

Oppaassa on selkeytetty muun muassa säästöpuiden jättämistä koskevaa ohjeistusta. Säästöpuiden jättäminen on yksi tekijä, jolla voidaan lisätä metsien monimuotoisuutta ja luoda elinympäristöjä lahopuuta tarvitseville lajeille.

– Monet metsissä elävät uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia lahopuusta. Lahopuun määrä on yksi tärkeä rakennepiirre, johon on helppo vaikuttaa metsänkäsittelyn yhteydessä. Keskeistä on olemassa olevan lahopuun säästäminen ja lahopuujatkumon turvaaminen jättämällä eläviä säästöpuita, kertoo oppaan päivitystyöhön osallistunut vastaava suojelubiologi Panu Kuokkanen.

Entistä selkeämpi ohjeistus

Uusi säästöpuuohje on aiempaa yksinkertaisempi, ja se ohjeistaa jättämään säästöpuita aiempaa enemmän. Uuden ohjeen mukaan uudistusaloille jätetään vähintään kymmenen läpimittavaatimukset täyttävää elävää säästöpuuta hehtaaria kohden. Säästöpuut voidaan keskittää korjuun lohkotasolla, ja osa säästöpuista voidaan katkoa pökkelöiksi.

– Ohjeessa on määritetty tarkemmin säästöpuiksi laskettavien puiden vähimmäisläpimitat. Uudistushakkuissa säästetään myös kaikki monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elävät puut, kuten yksittäiset, valtapuustoa selvästi järeämmät puut, järeät haavat, kolopuut sekä erikoiset puuyksilöt, kertoo Kuokkanen.

Kuolleita puita säästetään metsätaloustoimenpiteissä aina vähintään 20 kappaletta per hehtaari, jos niitä löytyy käsittelyalueelta. Kelot ja kuollut lehtipuu säästetään aina, ja myös maapuut jätetään korjaamatta. Jos säästöpuita ei ole jätetty jo taimikonhoitovaiheessa, valitaan säästöpuuryhmiksi sopivat puuryhmät ensiharvennus- tai kasvatushakkuuvaiheessa. Säästöpuut keskitetään mieluummin ryhmiin.

– Säästöpuiden jättämisellä on iso merkitys. Ohjeen myötä säästöpuita jätetään vuosittain tuhansilla hehtaareilla, pohtii Kuokkanen.

Päivitetty ympäristöopas valmistuu kokonaisuudessaan kevään aikana. Uusi säästöpuuohjeistus on jo oimitettu Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimihenkilöille ja korjuuyrittäjille, jotka tekevät ratkaisut säästöpuiden jättämisestä käytännössä.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MIKKO KUITUNEN