Valikko


> Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Valtaosa tuloista tulee puun myynnistä. Valtion monikäyttömetsissä panostetaan myös monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja porotalouden edistämiseen.

Metsähallituksella tuloksekas vuosi

Metsähallitus saavutti pääosan vuodelle 2015 asetetuista tavoitteista, vaikka tulos jäikin hieman edellisvuotta pienemmäksi. Panostukset monimuotoisuuteen ja virkistyskäyttöön säilyivät korkeina, ja kansallispuistojen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan.

Metsähallituksen metsätalous tuottaa puuta tehokkaasti ja vastuullisesti yli sataan toimituspaikkaan. Samaan aikaan Metsähallitus edistää erilaisin toimin ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Metsähallitus saavutti pääosan viime vuodelle asetetuista tavoitteista, vaikka liiketoiminnan tulos hieman laski. Konsernin liikevaihto laski 337 miljoonaan euroon eli 18 miljoonaa euroa. Tulos oli 107,9 miljoonaa euroa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

– Keskeinen syy laskuun oli puumarkkinoiden liian vähäinen kysyntä tarjontaan nähden. Siitä huolimatta metsätalous ylsi tulostavoitteeseensa, pääjohtaja Esa Härmälä kertoo.

Euro luonnolle, kaksi valtiolle

Metsähallituksen liiketoiminnassa panostettiin voimakkaasti myös muihin kuin rahallisiin tavoitteisiin. Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ovat valtion Metsähallitukselle antamia erityistehtäviä. Niiden keskeinen toteuttaja on metsätalouden liiketoiminto. Valtion monikäyttömetsissä panostettiin luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja työllisyyden edistämiseen sekä poronhoidon ja saamelaiskulttuurin huomioon ottamiseen laskennallisesti noin 56 miljoonaa euroa.

– Jokaista valtiolle tuloutettavaa kahta euroa kohden metsätalouden monikäyttömetsissä satsataan muun muassa monimuotoisuuteen ja virkistykseen yhden euron verran, Härmälä sanoo.

Kiinteistöliiketoiminnassa laskua edelliseen vuoteen tuli Härmälän mukaan lähinnä kahdesta syystä: Laatumaan tuulivoimahankkeet eivät edenneet suunnitellusti vuoden loppuun siirtyneiden tariffipäätösten takia. Toisena syynä oli metsämaan myynti, jossa palattiin vuoden 2014 ennätysmäisten myyntitavoitteiden jälkeen normaalitasolle.

Metsähallituksen hallitus esittää viime vuoden tuloksesta maksettavaksi 106 miljoonaa euroa tuloutuksena valtiolle. Voitonjako vahvistetaan huhtikuussa valtioneuvostossa.

– Metsähallituksen tulouttamien varojen käytöstä päättää eduskunta. Tuloutussummalla voitaisiin kattaa esimerkiksi pelastustoimen ja hätäkeskuskusten toiminta vuoden ajan tai lähes puolet Rajavartiolaitoksen menoista.

Kansallispuistojen kävijämäärät kasvussa

Metsähallituksen hoitamien kansallispuistojen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan. Maamme 39 kansallispuistossa vierailtiin yhteensä 2 634 600 kertaa. Myös puistojen aluetaloudelliset vaikutukset kasvoivat edellisvuodesta lähes 13 prosenttia. Uusi metsästys- ja kalastuslupajärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa, sen kautta välitetään vuosittain noin 125 000 erälupaa. Luontopalvelujen kokonaisrahoitus oli 59,6 miljoonaa euroa.

Työtä monimuotoisuuden edistämiseksi

Metsähallituksen pitkäjänteisellä työllä on parannettu suojeluverkoston laatua ja toimivuutta sekä onnistuttu jarruttamaan monimuotoisuuden köyhtymistä. Metsähallituksen vastuulajeista saimaannorpan kanta on suojelutoimien ansiosta kasvanut noin kolme prosenttia vuodessa. Myös maakotkan ja valkoselkätikan tilanne on parantunut.

“Metsätalous työllistää 400 metsäalan yritystä.”

Valtion monikäyttömetsien erityiskohteilla on myös tärkeä merkitys monimuotoisuuden turvaamisessa. Esimerkiksi Kainuussa ja Länsi-Suomessa lähes 70 prosenttia monikäyttömetsien monimuotoisuuskohteista on puolen kilometrin päässä lähimmästä lakisääteisestä suojelualueesta. Kokonaan metsätalouden toiminnan ulkopuolelle rajatut luontokohteet lisäävät suojeltua pinta-alaa ja tukevat suojelualueiden kytkeytyvyyttä.

Panostuksia kulttuuriperinnön vaalimiseen

– Metsähallituksen panostukset kulttuuriperinnön vaalimisessa ovat viime vuosina kasvaneet. Luontopalveluille siirrettiin merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita Museovirastolta, ja näistä on tullut luonteva osa Metsähallituksen toimintaa, Härmälä toteaa.

Viime vuoden lopulla saatiin päätökseen Metsähallituksen metsätalouden vuonna 2010 aloittama laaja kulttuuriperintökohteiden inventointi. Inventointi paljasti tuhansia ennestään tuntemattomia kulttuuriperintökohteita. Hanke on laajin Suomessa tehty kulttuuriperintöinventointi, ja se toteutettiin metsätalouden rahoituksella. Osa kohteista on jo automaattisesti muinaismuistolain suojelemia. Muut kohteet Metsähallitus suojelee omalla päätöksellään.

Työtä ja toimeentuloa

Metsähallituskonsernilla oli henkilöstöä 1 549 henkilötyövuoden verran. Metsätalous työllistää 400 metsäalan yritystä, joiden palveluksessa työskentelee yli 1200 henkilöä. Lisäksi suojelu- ja retkeilyalueille suuntautuva matkailu ja virkistyskäyttö toivat töitä paikallisille yrityksille niin matkailun kuin kohteiden huollonkin parissa.

Teksti:Tuulikki Halla
Kuva: Vastavalo