Valikko

metsafi_1_2019_070319netti-17.jpg
> – Ilmasto-ohjelmassa tarkastellaan valtion maa- ja vesialueiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, Johanna Leinonen kertoo.

Metsähallitukselle oma ilmasto-ohjelma

Metsähallitus laatii osana vastuullisuustyötään ilmasto-ohjelman. Tavoitteena on kehittää Metsähallituksen toimintaa entistä ilmastoviisaampaan suuntaan sekä edistää luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua muuttuvissa olosuhteissa.

Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa tarkastellaan valtion maa- ja vesialueiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Työssä pyritään myös tunnistamaan ja ennakoimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet voidaan ottaa huomioon Metsähallituksen toiminnan suunnittelussa.

– Hanke edistää ja konkretisoi Metsähallituksen strategista tavoitetta toimia ilmastoviisaasti. Metsähallituksen hallinnassa on kolmasosa Suomen pinta-alasta. Tämä tuo meille ison vastuun mutta myös paljon mahdollisuuksia kehittää toimintaamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisena toimijana haluamme olla edelläkävijä ilmastoviisaiden ratkaisujen tuottajana ja toimeenpanijana, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen kertoo.

Ilmasto-ohjelmassa kootaan uusinta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen varautumisesta. Lisäksi edistetään verkostoitumista ja uusien toimintamallien sekä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

Hiililuokitus ohjaa metsien hoitoa

Ilmastonmuutoksella on jo nyt vaikutusta Metsähallituksen toimintaan, minkä vuoksi ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista on mietitty eri vastuualueiden käytännön toiminnassa. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa metsätalouteen, luonnon- ja lajiensuojeluun, kalojen ja riistan elinoloihin sekä retkeilyyn ja matkailuun.

Yhtenä esimerkkinä ilmastonäkökohtien huomioimisesta on valtion monikäyttömetsiin laadittu hiililuokitus, joka kehitettiin Metsähallituksen Ilmastoviisas metsätalous -hankkeessa. Hiililuokitus kertoo kunkin puustokuvion merkityksen hiilen sidonnan ja varastoinnin kannalta ja ohjaa näin metsien hoitoa ilmastoviisaaseen suuntaan.

– Toimintamme tuottaa myös ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Valtion maat ja vedet toimivat merkittävinä hiilinieluina ja -varastoina. Kestävästi hoidetuista metsistä saadaan uusiutuvaa raakaainetta, jolla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita, ja tuulivoiman hankekehitys luo mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen, mainitsee Hyttinen.

Innovatiivisia ratkaisuja ja sopeutumista muutoksiin

Ilmasto-ohjelman laadinnassa kootaan yhteen kaikki eri vastuualueilla tehtävät toimenpiteet ja pohditaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksia.

– Ilmasto-ohjelma auttaa jäsentämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista kaikessa Metsähallituksen toiminnassa. Systemaattisen kokonaistarkastelun jälkeen meillä on parempi kokonaiskuva ja kykenemme laatimaan entistä konkreettisempia ja vaikuttavampia tavoitteita ilmastoviisaalle toiminnalle, kertoo ilmasto-ohjelman laadinnasta vastaava Metsähallituksen kehityspäällikkö Johanna Leinonen.

Työssä hyödynnetään Metsähallituksen omaa asiantuntemusta, ulkopuolisia asiantuntijoita ja tutkimuslaitoksia.

– Kuulemme monipuolisesti eri asiantuntijoita ja hyödynnämme myös uusinta tutkimustietoa. Tavoitteena on löytää innovatiivisia, valtion maihin ja vesiin perustuvia ratkaisuja, joiden avulla Metsähallitus voi edistää ilmastonmuutoksen hillintää, Leinonen painottaa.

Ilmasto-ohjelman laadinta käynnistyi alkuvuodesta, ja se valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA VEIKKO SOMERPURO