Valikko

DJI_0905k.jpg
KUVA © Suomen Hyötytuuli Oy.

Tuulivoimaa rakentamassa

Möykkylän kylätuvalla käy iloinen puheensorina. Kyläläiset ovat olleet kesäkuisen aamupäivän maastossa tutustumassa Annankankaan tuulivoimapuistoon ja sen rakentamiseen. Päälle on syöty lounas ja juotu kahvit.

Suomen Hyötytuuli rakennuttaa Raahen Annankankaalle kymmenen tuulivoimalan tuulipuistoa. Tuuliturbiineista viisi tulee Metsähallituksen ja viisi yksityisten maanomistajien maille.

Suomen Hyötytuulen projektipäällikkö Harri Suutari ja tuotantoinsinööri Teemu Molkkari jakavat kyläläisille kypärät ja hyppäävät sitten itsekin pikkubussin kyytiin. Olemme matkalla työmaalle.

– Voi olla, että pääsemme näkemään, kun Vestaksen porukka nostaa voimalan siiven paikoilleen, Suutari sanoo.

Työmaalle saapuessamme valtavan nosturin vaijereihin on kiinnitetty tuulivoimalan siipi, johon parhaillaan laitetaan "kalaverkkoa". Verkko rikkoo siipeen kohdistuvan ilmavirran ja pidentää siten siiven ikää. Sitten siipi alkaa nousta, ja kahdenkymmenen minuutin kuluttua se on jo paikoillaan. Lopuksi vedetään 200 pulttia kiinni ja homma on selvä. Vielä samalla viikolla voimala kytketään sähköverkkoon.

Ryhmakuva_k.jpg
> Tuulivoimalan siivet valmistetaan pääosin lasikuidusta. Asennusvaiheessa siipiin
laitetaan verkot, jotka rikkovat ilmavirtaa ja pidentävät siipien ikää.

Suutari kertoo, että projekti on edennyt aikataulussa ja alueen asukkaat ovat suhtautuneet paikallisia palveluja suosivaan rakennushankkeeseen hyvin.

– Olemme pitäneet paljon yhteyttä ja tiedottaneet asioista. Esittelemme paikkoja ja korjaamme, jos jotakin korjattavaa ilmenee, Suutari kertoo.

Puistoon johtavaa tietä onkin jouduttu oikaisemaan ja tietä muutenkin parantamaan, sillä yhtä turbiinia kohti ajetaan kymmenen erikoiskuljetusta.

Roottorin halkaisija on 126 metriä ja voimalan korkeus 147 metriä, konehuone painaa 130 tonnia, siipi 12 tonnia, tornilohkot, joita tulee kuusi voimalaa kohti, noin 10 tonnia kappale. Osien koko hahmottuu aivan eri tavalla, kun näkee ne tien varteen varastoituina.

Hyvin suunniteltu – nopeasti rakennettu

Annankankaan tuulivoimapuiston suunnittelu alkoi jo vuonna 2011, jolloin laadittiin hankkeen YVA-ohjelma. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi valmistui syksyllä 2013, ja osayleiskaava tuli voimaan joulukuussa 2014. Nyt tuulivoimapuisto on vihkiäisiä vaille valmis.

Varsinaiset rakennustyöt Annankankaalla kestivät noin vuoden. Ensin alueelle rakennettiin huoltotiet, voimaloiden pohjat ja sähköasema. Näiden jälkeen työt etenevät nopeasti.

– Päivässä saimme asennettua kolme tornilohkoa, eli tornin rakentamiseen meni kaksi päivää. Konehuoneen asentamiseen tarvittiin päivä, ja seuraavana päivänä saimme paikoilleen navan ja siivet, Suutari selvittää.

Kotimaista energiaa

Tuulivoima on auringosta peräisin olevaa uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan muuntamalla tuulen eli ilman virtauksen liike-energiaa tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.

tapiojasuutari_k.jpg
> Vestas tuottaa puiston avaimet käteen -periaatteella, Hyötytuulen projektipäällikkö Harri Suutari (oik.) kertoo Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapiolle.

Noin kahdesta kolmeen prosenttia auringosta tulevasta energiasta muuttuu liike-energiaksi eli tuuleksi. Tämä on noin 40-kertainen energiamäärä verrattuna maailman tämänhetkiseen energiankulutukseen.

– Tuulivoima on kotimainen uusiutuva energialähde, jonka avulla riippuvuutemme tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista vähenee, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio kertoo.

Metsähallitus kehittää liiketoimintana tuulivoimahankkeita valtion omistamilla alueilla. Tuulivoimaloiden rakentamisoikeus luovutetaan kilpailutuksen perusteella varaus- ja käyttöoikeussopimuksilla, jotka eivät poissulje alueen muuta käyttöä. Esimerkiksi marjastus ja sienestys ovat sallittuja tuulivoimapuistojen alueilla.

Tavoitteena tuplaus

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaan Suomen tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 tuulivoimasähköä noin 6 TWh. Metsähallituksella on tällä hetkellä työn alla kuusi eri vaiheissa olevaa uutta tuulivoimapuistoa, joihin on suunnitteilla yhteensä 120 voimalaa.

– Hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteita ei saavuteta ilman tuulivoimaa, joka on edullisinta uusiutuvaa energiaa, Tapio sanoo.

Tuulivoiman nykyisenkaltaisesta syöttötariffijärjestelmästä luovutaan, sillä tulevaisuudessa hankkeiden halutaan toteutuvan markkinaehtoisesti. Ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämiseksi käyttöön on päätetty ottaa teknologianeutraalit tarjouskilpailut. Jatkossa sähkön tuotantotukea maksetaan ainoastaan kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.

– Muutokset suosivat Metsähallituksen hankkeita, koska pystymme isona maanomistaja suunnittelemaan laajoja kokonaisuuksia, Tapio arvioi.

Uuden tukimallin yksityiskohtien valmistelu on vasta työn alla, sillä sen edellytyksenä oli tuulivoiman terveysvaikutusten tutkiminen. Kesällä valmistuneen tutkimuksen mukaan tuulivoiman vaikutukset ympäristöön ja terveyteen voidaan minimoida hyvällä maankäytön suunnittelulla ja tuulivoimaloiden oikealla sijoittamisella.

Kaikki Annankankaan voimalat ovat nyt valmiina, ja puiston maisemointityöt ovat käynnissä. Tuulivoimapuiston vihkiäisiä vietetään lokakuussa.

O2A1482k.jpg Siiven-asennus.jpg O2A1555.jpg

TEKSTI JA KUVAT HANNA KAURALA

SUOMEN TUULIVOIMAKAPSITEETTI on 1 533 MW, ja tuulivoimaloita on yhteensä 552. Näistä 49 on Metsähallituksen mailla ja vesialueilla. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden 2016 aikana 3,1 TWh sähköä ja katettiin 3,6 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Yksiössä yksin asuva ihminen käyttää sähköä 1 000 kWh vuodessa. Nelihenkinen perhe käyttää sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähköä 20 MWh eli 20 000 kWh vuodessa. Yksi tuulivoimala puolestaan tuottaa vuodessa noin 8 000 MWh sähköä eli energian noin 400 sähkölämmitetylle omakotitalolle tai 8 000 kerrostaloyksiölle.

Voimaloiden pyörimistä voit seurata netissä
http://hyotytuuli.fi/annankangas-projektin-tila