Valikko

Metsätalous hyödyntää erilaisia kaukokartoitusmenetelmiä

METSÄTALOUDEN suunnittelija hyödyntää suunnitelmia laatiessaan monista eri lähteistä kerättyä tietoa. Osa tiedoista pohjautuu maastossa tehtyihin kartoituksiin ja inventointeihin, osa saadaan laserkeilauksen ja muiden kaukokartoitusmenetelmien avulla.

DSC_1393.jpg
> Suunnittelija Antti Saarella on maastossa mukanaan kaikki leimikoiden suunnittelussa tarvittava tieto.

Laserkeilaus perustuu lentokoneesta tehtyyn kuvaukseen, joka tuottaa tietoa maanpinnan muodoista sekä kasvillisuuden tiheydestä ja korkeudesta. Kun laserkeilauksella saatuja hilakohtaisia tietoja on verrattu maastossa mitattuihin koealatietoihin, on saatu muodostettua malli, jonka perusteella voidaan tuottaa automaattisesti tietoa alueen puustosta.

Lähes kaikki valtion monikäyttömetsät on jo kertaalleen laserkeilattu. Laserkeilauksella saadaan arviot puuston määrästä ja sen perusteella voidaan tehdä alustavaa hakkuiden sijoitussuunnittelua.

– Laserkeilauksella saatavan latvusmallin, hakkuumahdollisuusteemoituksen ja digitaalisen ilmakuvan perusteella suunnittelija pystyy jo toimistolla tekemään alustavaa toimenpidekuvioiden rajausta ja kohdistamaan maastotarkistukset alueilla, joilla on selviä harvennushakkuu- tai uudistushakkuumahdollisuuksia, kertoo Metsätalous Oy:n suunnittelupäällikkö Hannu Lehtonen .

Laserkeilausaineistosta voidaan tuottaa myös vinovalovarjokuvaa, joka antaa tietoa muun muassa maanpinnan muodoista. Vinovalovarjokuvia hyödynnetään kunnostusojituksen, tienrakennuksen ja puunkorjuun suunnittelussa ja sitä on käytetty myös kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa.

– Uudet tekniikat tuovat uusia mahdollisuuksia. Tämä vuoksi olemme käynnistäneet projektin, jossa selvitetään suunnittelussa käytössä olevien aineistojen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä, kertoo Lehtonen.

TEKSTIT SARI HILTUNEN • KUVA KEIJO KALLUNKI