Valikko

kuvakooste.jpg
> Valtion monikäyttömetsät jaettiin seitsemään eri hiililuokkaan sen mukaan, onko niiden merkitys enemmän hiilinielu- vai -varastopainotteinen.

Uusi työkalu ilmastoystävälliseen metsänhoitoon

Metsähallitus Metsätalous on ottanut ilmastohaasteen vastaan. Ilmastoviisas metsätalous -hankkeessa selvitettiin, miten metsien hoidon käytännön työssä voidaan ottaa ilmastonäkökulma huomioon.

Metsähallituksen Ilmastoviisas metsätalous -hankkeessa valtion monikäyttömetsiä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa hiilen sidonnan ja varastoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää valtion metsien hoitoa ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan. Hankkeessa tutkittiin metsätaloustoimenpiteiden vaikutusta hiilen sitomiseen ja varastointiin sekä tuotettiin uudenlainen menetelmä, metsämaiden hiililuokitus, joka auttaa käytännön työssä.

Hanke käynnistyi Metsähallituksen paikkatietojärjestelmien tietomassojen analysoinnilla. Analyysi pohjautui ajankohtaiseen metsäntutkimukseen ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden asiantuntemukseen.

Metsähallituksen monikäyttömetsissä on 10,1 miljoonaa puustokuviota, joiden ominaisuudet selvitettiin. Analyysin tuloksena metsät jaettiin seitsemään eri hiililuokkaan. Luokitus paljastaa kunkin puustokuvion merkityksen hiilen sidonnassa ja varastoinnissa sekä antaa perusteet metsänhoito-ohjeiden soveltamiseen luokittain. Jokainen alue on sekä hiilinielu että hiilivarasto. Hiililuokat jaettiin edelleen kahteen ryhmään sen mukaan, onko niiden merkitys enemmän hiilinielu- vai -varastopainotteinen.

Kartoituksen lopputuloksena Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään luotiin uusi karttataso ilmastovaikutusten arviointiin. Se tulee kaikkien Metsähallituksen metsätaloussuunnittelijoiden käyttöön.

Kartoitus on tiettävästi ainoa laatuaan. Sen toteutuksesta vastasi Metsähallituksen tiimiesimies, metsätalousinsinööri Ilkka Vaara. Hänen tukenaan oli viiden hengen projektiryhmä, joka toi mukaan Metsähallituksen teknisen asiantuntemuksen.

Hiilinielu vai hiilivarasto?

Hiilinielut ovat kasvavaa metsää alueilla, joilla metsätaloutta ei ole rajoitettu. Nielupainotteisilla alueilla metsä uusiutuu ajoittain hakkuiden myötä ja hiili sitoutuu ilmakehästä puihin metsän kasvaessa.

Hiilivarastona toimivilla alueilla metsätaloustoimia on rajoitettu, koska alueet palvelevat metsätalouden lisäksi myös metsien virkistyskäyttöä, porotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Hiilen sitoutumista ja varastointia voidaan tehostaa erilaisilla metsätaloustoimenpiteillä. Niiden vaikutuksia arvioitiin puuston, hakkuumäärien, talouden ja hiilitaseen kehitykseen. Huomioon otettiin myös toimenpiteiden vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, vesiensuojelulle, virkistykselle, poronhoidolle ja metsätalouden kannattavuudelle. Lopulta toimenpiteistä valittiin toteuttamiskelpoisimmat.

– Toimenpiteiden on oltava vaikuttavia mutta myös realistisia, sanoo ohjausryhmää vetänyt kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo .

– Huomasimme, että jo olemassa olevat metsänhoito-ohjeemme ovat ilmaston kannalta suotuisia. Esimerkiksi metsän kasvuun panostaminen alkuvaiheessa on hiilen sidonnan kannalta tärkeä toimenpide, Otsamo mainitsee.

Vaihtoehtoja metsien käsittelyyn

Jokaisella hiililuokalla on omat ominaispiirteensä ja siten omat metsien hoidon ja käytön suosituksensa. Yksinkertaistaen: siellä, missä puuston kasvu ja siten hiilen sitominen on nopeinta, panostetaan monikäyttömetsätalouden ohella metsän kasvun lisäämiseen.

Hitaamman kasvun alueilla ja erityiskohteissa painotetaan metsien terveyden ylläpitoa sekä muiden käyttömuotojen, kuten retkeilyn, poronhoidon ja matkailuelinkeinojen, yhteensovittamista. Näillä kohteilla annetaan arvo hiilen varastoitumiselle ja tuetaan sen karttumista.

hiililuokat.png
> Metsähallituksen monikäyttömetsien
jakautuminen eri hiililuokkiin.

– Löysimme myös kehittämiskohteita. Meillä esimerkiksi kasvaa yllättävän paljon vajaatuottoista taimikkoa, jossa puu ei ole lähtenyt kunnolla kasvuun. Näillä alueilla kannattaa tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilinielun kasvattamiseksi, Otsamo kertoo.

Avoimia kysymyksiä jäi paljon

Hiilen sidonta ja varastointi on monitahoinen asiakokonaisuus, josta ei vielä tiedetä kaikkea. Yksi iso selvittämättä jäänyt kysymys on maaperähiilen vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Avoimeksi jääneitä kysymyksiä voidaan selvittää yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.

Lähitulevaisuudessa on tarpeen laatia Metsähallituksen oma ilmasto-ohjelma, jossa yhdistetään sekä talouskäytössä olevien että suojeltujen alueiden ilmastovaikutukset ja ilmaston muutokseen sopeutumisen mekanismit.

– Ilmastoviisas metsätalous on Metsähallituksen kestävän metsänhoidon seuraava askel. Metsähallituksella on jo nyt paremmat valmiudet tehdä ilmastoystävällisiä valintoja metsätaloudessa, Otsamo sanoo.

TEKSTI KAISA VAINIO • KUVAT METSÄHALLITUSTapahtui odottamaton virhe:

Virhe pyynnön käsittelyssä.

< Takaisin kotiin