Valikko

Metsäalan investoinnit kasvattavat kansantaloutta

Kumpula_Jussi_Paakirjoitus-3kuvaKeijoKallunki.jpg
KUVA KEIJO KALLUNKI

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Suomessa on vireillä useita puuhun pohjautuvia tehdashankkeita, jotka toteutuessaan lisäisivät kansantalouden rahavirtaa yli viidellä miljardilla eurolla.

Metsät ovat keskeinen uusiutuva luonnonvaramme, ja metsiä osataan hoitaa kestävästi. Vajaassa puusukupolvessa metsiemme vuotuinen kasvu on kaksinkertaistunut nykyiseen 110 miljoonaan kuutioon. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ilmastonmuutoksen osuus lisäkasvusta on noin kolmannes, mutta suurin osa kasvusta on seurausta hyvien metsänkasvatusperiaatteiden soveltamisesta.

Metsät ovat Suomessa vajaakäytössä esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Metsävarojen ennustetaan yhä runsastuvan lähivuosina, joten kestävyydestä tinkimättä puunkorjuuta on varaa lisätä tuntuvasti. Hallitusohjelman mukaista 15 miljoonan kuutiometrin vuotuista hakkuiden lisäystä voidaan pitää maltillisena.

Metsähallituksen hakkuumahdollisuudet nousevat yleistä kehitystä vähemmän, vaikka olemme harjoittaneet kestävää metsätaloutta vuosikymmenien ajan. Tilannetta selittää muun muassa se, että valtion maille on viime vuosikymmeninä perustettu laajoja suojelualueita. Lisäksi monimuotoisuuden turvaaminen ja muut lain asettamat velvoitteet otetaan korostetusti huomioon Metsähallituksen toiminnassa.

Metsäluonnon ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaimmat ydinalueet ovat suojelualueilla, eikä puun käytön lisäys uhkaa niitä. Suojelupäätöksiä ei ole purettu eikä pureta tulevaisuudessakaan. Suomessa puuntuotannon ulkopuolella on 10 prosenttia puustosta ja lisäksi rajoitetussa käytössä 8,2 prosenttia.

"Hakkuiden lisääminen voidaan toteuttaa ekologisesti kestävällä tavalla."

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreen selvityksen mukaan hakkuiden lisääminen voidaan toteuttaa ekologisesti kestävällä tavalla. Ratkaisevaa on, miten monimuotoisuus otetaan huomioon metsätaloudessa. On pidettävä huoli muun muassa siitä, että hakkuissa jätetään järeitä säästöpuita ja säästetään riittävästi kuollutta puuta. Vanhojen metsien osuus voi tulevaisuudessakin kasvaa.

Metsähallitus etsii keinoja, joilla riittävä lahopuuston säilyminen voidaan turvata hakkuissa. Esimerkiksi maalahopuut voidaan siirtää puunkorjuun yhteydessä ajouran sivuun tai pystylahopuut, jotka eivät aiheuta työturvallisuusriskiä, voidaan jättää korjaamatta. Uutta lahopuustoa tuotetaan myös aktiivisesti tekemällä tekopökkelöitä – tänä vuonna niitä tehdään peräti 100 000 kappaletta.

Oulu 18.9.2017
Jussi Kumpula
Toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy