Valikko

Valtion mailta kestävää hyvinvointia

Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen vertaa Metsähallitusta ukkosenjohdattimeen. Metsähallituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuvia osittain ristiriitaisiakin odotuksia.

Timo_Laitinen_ulkoakuva_Matsahallitus_takki.jpg
> – Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain noin sata miljoonaa euroa, kertoo Timo Laitinen.

Valtiokonttorin pääjohtajana toimiva Timo Laitinen korostaa Metsähallituksen toiminnassa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja eri tavoitteiden yhteensovittamista.

Laitinen on toiminut Metsähallituksen hallituksen puheenjohtajana keväästä 2016. Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa ja vastata sen strategisesta johtamisesta. Metsähallituksen strategia päivitettiin viime syksynä ja vastuullisuus nivottiin läpileikkaavaksi osaksi strategialinjauksia.

– Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, joka ulottuu kaikkeen toimintaan. Sitä jäntevöittämään Metsähallitukseen on laadittu vastuullisuusohjelma ja sen osana toimintatapaohje.

Metsähallituksen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 160 vuotta. Laitinen kertoo selailleensa hiljattain Metsähallituksen 150-vuotishistoriikkia.

– Sitä lukiessa huomaa, että Metsähallitus on aina pyrkinyt toimimaan vastuullisesti kunkin ajan ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi sotien jälkeen valtion metsillä oli merkittävä rooli maan jälleenrakentamisessa ja sotakorvausten maksamisessa.

Nykypäivän isoja haasteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Metsähallituksen toiminnalla on tärkeä merkitys myös näitä haasteita ratkottaessa, mutta se vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Myös tulevaisuuden osaajat edellyttävät työnantajalta kestävää toimintaa, ja vastuullinen työnantajakuva luo kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Valtion monikäyttömetsät ja luonnonsuojelualueet toimivat jo nyt merkittävinä hiilinieluina ja varastoina. Ne tuottavat myös uusiutuvaa raaka-ainetta, virkistysmahdollisuuksia sekä tuloja valtiolle. Lisäksi Metsähallituksen toiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Varsinkin Lapissa valtion mailla on iso merkitys. Laitisen mukaan monet ajankohtaiset suunnitelmat, kuten pohjoiseen suunnitellut tehdasinvestoinnit, kaivoshankkeet tai vaikkapa Jäämeren rata, joko sijoittuvat pääosin valtion maille tai hyödyntävät niiltä saatavia luonnonvaroja.

– Päätökset näiden toteuttamisesta tehdään kuitenkin muualla. Sama koskee myös esimerkiksi uusien kansallispuistojen perustamista tai valtion metsistä haluttua tuottoa. Ne ovat pitkälti poliittisia päätöksiä, jotka tehdään Metsähallituksen ulkopuolella.

Metsähallituksen tehtävänä on toimia omistajapoliittisten linjausten toteuttajana ja tuottaa monipuolista käytännön tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, liittyipä se luontoon tai taloudellisiin vaikutuksiin.

– Toiminnan tulee kuitenkin aina olla kestävää ja vastuullista. Tärkeä strategiassakin mainittu periaate on myös ylisukupolvisuus. Päätökset eivät voi perustua kvartaalitalouteen, niiden vaikutuksia täytyy arvioida 50 tai sadan vuoden tähtäimellä.

Laitisen mukaan Metsähallitus tarvitsee monenlaisia kumppanuuksia ja tiivistä vuorovaikutusta myös Metsähallitukseen kriittisesti suhtautuvien tahojen kanssa.

– Valtion maihin kohdistuvien erilaisten odotusten yhteensovittaminen ei ole helppo tehtävä. Se vaatii laajaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja kykyä löytää mahdollisimman hyviä kompromisseja.

Käytännössä yhteensovittamista tehdään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa, jotka laaditaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen hallitus hyväksyi hiljattain Lapin luonnonvarasuunnitelman.

– Metsähallitus toimii tavallaan ukkosenjohdattimena kutsumalla eri näkemyksiä edustavat tahot saman pöydän ääreen pohtimaan valtion maiden mahdollisuuksia sekä toiminnan linjauksia.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka tuottavat yhteiskunnalle suurimman kokonaishyödyn ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäristölle.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MAIJA ASTIKAINEN

Metsähallituksen hallitus 1.4.2019–31.3.2022

Puheenjohtaja, pääjohtaja Timo Laitinen, valtiokonttori
Varapuheenjohtaja, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet:
luontovalvoja Pekka Hautala, Metsähallituksen henkilöstön edustaja
hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy
kirkkoherra Simo Rundgren, Kolari, alueiden edustaja
talous-, kehitys- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen, Isku Interior Oy
ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö
tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus