Luonnonhoitoa monimuotoisuuden ja ilmaston hyväksi

Julkaistu 10.9.2020

METSÄHALLITUS Metsätalous Oy on parina viime vuotena panostanut aktiivisiin luonnonhoitotoimiin yhteensä noin 100 000 euroa vuodessa. Luonnonhoidon avulla on haluttu turvata ja parantaa luonnon monimuotoisuutta valtion monikäyttömetsissä. Toimenpiteisiin on kuulunut muun muassa soiden ennallistamista, kosteikkojen perustamista sekä paahdeympäristöjen hoitoa.

– Teimme viime vuonna kokonaisselvityksen aktiivisen luonnonhoidon ekologisesta tarpeesta Metsähallituksen monikäyttömetsissä. Selvitysprojekti toteutettiin Metsätalous Oy:n, Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen yhteistyönä, kertoo ympäristöasiantuntija Ann-Mari Kuparinen.

Elinympäristöt, joissa aktiivista luonnonhoitoa tehdään, ovat Metsätalouden ympäristöoppaan rajauksen mukaisesti suot, lehdot, paahdeympäristöt ja virtavesistä purot ja norot. Lisäksi tarkasteltiin tarvetta poistaa vaellusesteitä vesistöistä ja käyttää tulta luonnonhoidossa. Projektin tuloksena saadut arviot määristä annettiin loppuvuodesta maa- ja metsätalousministeriölle omistajaohjauksen työkaluksi.

– Aktiivisen luonnonhoidon tavoitteena on turvata biologisen monimuotoisuuden säilyminen. Projektin tulokset auttavat kohdentamaan luonnonhoitoa entistä kustannustehokkaammin ja vaikuttavammin muun muassa suojelualueiden lähelle ja uhanalaisimpiin elinympäristöihin.

Ilmastonmuutos otettiin mukaan luonnonhoidon tarpeen tarkasteluun. Rehevien soiden merkitys monimuotoisuudelle on suuri ja reheviltä kitu- ja joutomaan ojikoilta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä enemmän kuin karuilta ojitetuilta soilta. Siksi jatkossa kannattaa painottaa rehevien, huonosti puuta tuottavien ojitettujen soiden ennallistamista.

Vesien ohjaaminen kuivuneille tai kuivuville suojelusoille tuottaa vastaavia hyötyjä ja lisäksi sillä voidaan edistää vesiensuojelua.

– Useiden tutkimusten ja hankkeiden tulosten perusteella aktiivista luonnonhoitoa suositellaan toteutettavaksi laajoina kokonaisuuksina, jotka sisältävät useita elinympäristöjä.

Valuma-aluetasoisesta suunnittelusta on valmisteilla ja rahoituspäätöstä odottamassa Eräpalvelujen vetämä hanke, jossa kaikki Metsähallituksen vastuualueet ovat mukana. Yhteistyö juuri käynnistetyn Helmi-elinympäristöohjelman kanssa on myös tärkeää, jotta Metsähallituksen mailla olevat luonnonhoitokokonaisuudet saadaan hahmotettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskeisessä roolissa luonnonhoitotöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat Metsätalous Oy:n alueisiin palkattavat kolme luonnonhoidon asiantuntijaa, jotka aloittavat tehtävässään keväällä 2020. Tavoitteena on perustaa luonnonhoitoryhmiä, joissa jaetaan Metsätalous Oy:n, Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen kesken vastuualueiden parhaita käytäntöjä ja osaamista.

JAA ARTIKKELI: