Suosituksia merihiekan kestävälle käytölle

Julkaistu 25.3.2021

METSÄHALLITUS etsii vastuullisia ratkaisuja myös kiviainesten käyttöön. Merihiekkaa on toistaiseksi käytetty Suomessa vähän, mutta sen hyödyntämisen arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan etenkin suurten kasvukeskusten läheisyydessä.

Metsähallitus hallinnoi yleisiä vesialueita, joilta merihiekkaa voitaisiin nostaa. Merenpohjan kiviainesten käytöllä voidaan säästää maalla sijaitsevien harjujen sora- ja hiekkavaroja sekä vähentää kuljetusten vaikutuksia maalla, kun kuljetus tehostuu ja etäisyydet ovat pienempiä.

Merenhoidon toimenpideohjelman (2016–2021) mukaisesti ympäristöministeriö asetti 21.6.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää merenpohjan kiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta varantojen kestävän käytön tueksi.

Työryhmä antoi merikiviaineksen ottotoiminnalle viisi keskeistä suositusta. Ottoalueiden tulisi sijaita ensisijaisesti valoisan vyöhykkeen alapuolella ja niin kaukana rantavyöhykkeestä, ettei ottoalueen lähirannoille synny eroosioriskiä. Ottotoiminnan kannalta on suositeltavaa, että kiviainesmuodostumat ovat paksuja ja laajoja ja ottoalueet on valittu siten, että pohjan läheiset virtaukset pystyvät liikuttamaan hiekkaa ja soraa. Tällöin ottotoiminnan seurauksena mahdollisesti syntyvät kuopat tasoittuvat veden virtausten vaikutuksesta vähitellen.

Ottotoimintaa ei tule suunnitella puolustusvoimien suoja-alueille, luonnonsuojelualueille, vedenalaisilta kulttuuriarvoiltaan merkittäville alueille tai suojeluohjelmiin kuuluville alueille, mikäli suojeluohjelman tavoitteet vaarantuvat. Lisäksi merihiekkavarantojen käyttö tulee optimoida oikeisiin kohteisiin.

JAA ARTIKKELI: