Valuma-alueiden kunnostukset jatkuvat

Julkaistu 8.11.2021

METSÄHALLITUKSEN valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina yhdeksää pienvesistöä eri puolilla Suomea. Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi niitä ympäröivillä suo- ja metsäalueilla.

– Toimenpiteitä ovat muun muassa suon ennallistukset, vesiensuojeluratkaisut ja vaellusesteiden poistaminen. Purokunnostustoimenpiteisiin voi kuulua perattujen koskien ennallistamista, kivien ja kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten poistamista, projektipäällikkö Sihveri Ervasti luettelee.

Viime kesänä töitä on jatkettu muun muassa Suomussalmen Kiantajärveen laskevalla Turkkijoella. Toimenpiteet on suunniteltu Metsähallituksen Eräpalvelujen ja Metsätalous Oy:n yhteistyönä.

Turkkijoen valuma-alueella on viime talvena poistettu puustoa ja tukittu ojia ennallistettavilta soilta. Itse Turkkijokeen on lisätty kesällä vaelluskaloille sopivia lisääntymis- ja poikaselinympäristöjä, kuten kutusoraa lähes 1,5 kilometrin matkalle. Tänä syksynä myös Turkkijokeen laskevaa puroa kunnostetaan palauttamalla vettä vanhoihin, kuivuneisiin purouoman pätkiin.

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja joiden vaellusesteet poistetaan. Myös monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja poikue-elinympäristöt palautuvat ennalleen.

Kala- ja riistalajien lisäksi ennallistamistoimien odotetaan parantavan Turkkijoen vedenlaatua. Ennallistettavat suoalueet toimivat myös ”vesipankkeina” eli äärivirtaamien säätelijöinä.

Valuma-alueprojektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maaja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista. Projekti päättyy vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu osana Metsähallituksen normaalia toimintaa.

JAA ARTIKKELI: