Koulutustapahtuma metsässä
Metsätalouden lajistoasiantuntija Tuomas Kallio (vas.) perehdytti Iida Härmänmaata, Rami Mäkelää, Jouko Haataista (keskellä) ja Atte Vehmaata lajistokysymyksiin alue-ekologisen verkoston päivitykseen liittyvässä koulutuksessa. KUVA NIKLAS BJÖRKQVIST

Yhteistyö luontojärjestöjen kanssa jatkuu

Julkaistu 21.6.2021

Metsähallitus ja luontojärjestöt ovat käyneet neuvotteluita, joiden tavoitteena on kasvattaa yhteisymmärrystä biologisen monimuotoisuuden kannalta arvokkaista alueista ja turvata monimuotoisuuden säilyminen suojelun tasoa lisäämällä sekä metsien käsittelytapoja kehittämällä.

Metsähallitus, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistivät syksyllä 2019 sovitteluprosessin Kainuun valtionmaiden metsäkiistojen ratkaisemiseksi. Keskusteluissa on etsitty myös ratkaisuja järjestöjen esittämiin arvokkaisiin metsäkohteisiin muualla Suomessa.

Vuosien 2019–2021 aikana pidettiin 14 tapaamista valtakunnallisella yhteistyöryhmällä ja yli 20 alueellista tapaamista. Lisäksi kohteisiin tutustuttiin useilla yhteisillä maastokäynneillä. Yhteensä tarkastelussa on ollut yli 900 kohdetta, joiden yhteispintaala on 6 725 hehtaaria. Noin kolmannes tarkastelun piirissä olevasta pinta-alasta on yhdessä päätetty ottaa tarkempaan tarkasteluun. Näillä kohteilla tehdään vielä tarkempia selvityksiä ennen lopullisia päätöksiä. Tapaamisia on vetänyt ympäristö- ja luonnonvarakiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi Oy.

– Keskustelu yksittäisistä kohteista on edennyt rakentavassa hengessä, ja ratkaisu Vienan reitin osalta on tästä hyvä esimerkki. Kokonaistavoitteiden saavuttaminen, erityisesti suojelutason nostaminen, vaatii kuitenkin vielä paljon lisätyötä. Prosessin saattaminen loppuun on tärkeää, jotta voidaan varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen valtion mailla ja samaan aikaan luoda uudenlaista toimintamallia metsien käsittelyyn, Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki ja Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toteavat.

Prosessin aikana on havaittu, että Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa on tarkentamista, ja tätä työtä tullaankin jatkamaan. Lisäksi Metsähallitus panostaa henkilöstönsä koulutukseen ja käy myös läpi ohjeidensa päivitystarpeen.

Prosessin aikana on syntynyt hyvät keskusteluyhteydet, ja kuluvana vuonna yhteistyö jatkuu tiiviinä. Tavoitteena on yhä laajempi yhteisymmärrys valtion maiden monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista.

Alue-ekologista verkostoa päivitetään

Metsähallitus Metsätalous Oy on aloittanut valtion maiden alue-ekologisen verkoston täydentämisen koko maassa. Päivitys käynnistyi ensimmäisenä Etelä-Suomen alueella viiden suunnittelijan voimin. Alue-ekologisen verkoston ytimiä ovat luonnonsuojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet. Luontokohteiden lisäksi verkostoon kuuluu lajiesiintymiä, ekologisia yhteyksiä sekä riista-, virkistys- ja maisemakohteita.

Edellisellä alue-ekologisen verkoston päivityskierroksella täydennettiin erityisesti luontokohdeverkostoa. Nyt maastotarkastukset kohdennetaan tämänhetkisten päivitystarpeiden mukaan.

–Sisällytämme tarkastuskohteisiin luontojärjestöjen kanssa käydyssä vuorovaikutusprosessissa esiin tulleita kohteita ja käymme läpi erityisesti korpia, maisemakohteita ja ekologisia yhteyksiä, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Lajitiedon osalta paikkatietoaineisto täydentyy luontojärjestöjen toimittamien havaintojen ja kohteilla tehtyjen maastotarkastusten perusteella.

Lapissa inventoidaan luonnontilaisia metsiä

Lapissa kartoitetaan seuraavan kahden kesän aikana valtion metsätalousalueilla sijaitsevia luonnontilaisia metsiä osana alue-ekologisen verkoston päivitysprosessia. Luontokohteita ja arvokkaita luonnonmetsiä on kartoitettu Lapissa 1990-luvulta alkaen, ja niiden tuloksena on syntynyt kattava ekologinen verkosto, joka koostuu lakisääteisistä suojelualueista ja Metsähallituksen omin päätöksin suojelemista kohteista.

Alueen laajuuden vuoksi metsätalousalueisiin sisältyy kuitenkin edelleen myös luonnontilaisia, aiemmin hakkaamattomia kohteita. Lahopuustoiset, monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet rajataan ympäristöohjeiden mukaisesti hakkuiden ulkopuolelle viimeistään leimikonsuunnittelun vaiheessa. Ennakkoinventoinneilla varmistetaan arvokkaiden kohteiden säilyminen ja helpotetaan metsätalouden suunnittelijan työtä.

Kartoituksessa halutaan tehdä yhteistyötä muun muassa ympäristöjärjestöjen ja paliskuntien kanssa, jotta arvokkaat kohteet saadaan mahdollisimman kattavasti rajattua. Myös kansalaiset voivat ilmoittaa suojelemattomista luonnonmetsistä web-pohjaisessa karttakyselyssä. Kohteita voi ilmoittaa elokuun loppuun asti osoitteessa mpt.link/metsa. Tarkemmat ohjeet löytyvät karttakyselystä.

 

JAA ARTIKKELI: