Elinympäristöjen hoitoon lisää tehoja

Julkaistu 8.11.2021
Jyrki Tolonen
Kuva Pekka Koski

Luonnonvarojen käyttö on kautta aikojen muokannut metsien ja vesien luonnontilaa sekä vaikuttanut samalla niiden suojeluarvoihin, riista- ja kalakantojen elinympäristöihin ja maisemaan. Metsähallituksen Luontopalvelut, Metsätalous Oy ja Eräpalvelut kunnostavat nyt heikentyneitä elinympäristöjä osana perustyötään sekä lisärahoituksen turvin erilaisissa projekteissa ja Helmi-ohjelmassa.

Luontopalvelut ennallistaa soita viiden tuhannen hehtaarin vuosivauhdilla kohti kolmenkymmenen tuhannen hehtaarin kokonaistavoitetta. Metsätalous tekee vuosittain kaikkiaan tuhannella hehtaarilla luonnonhoitotöitä, joihin kuuluu muun muassa soiden ennallistamista, lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitoa sekä palojatkumoalueiden ylläpitoa. Tämän lisäksi poistetaan kalojen vaellusesteitä lähes sadalla eri kohteella.

Eräpalvelut kunnostaa parin vuoden aikana parikymmentä eri koskialuetta kymmenellä eri joella ja on mukana poistamassa vieraspetoja lähes seitsemältäkymmeneltä suojelualueelta. Hyödyt ovat kokonaisvaltaisia ja läpileikkaavia. Kunkin kohteen luontoarvot – riista, kalat, marjat, maisemat ja virkistyskäyttö – kehittyvät parempaan suuntaan.

Erityismaininnan ansaitsee Metsähallituksen Eräpalvelujen innovatiivinen välinekehitys. Viime syksynä vesien kunnostuksessa otettiin käyttöön pieni imuruoppauskone. Mönkijän kokoinen laite soveltuu purojen ja pienten jokien kunnostukseen. Sen avulla yksi henkilö kykenee nostamaan vuosien saatossa valuma-alueelle kertynyttä kiintoainesta ja entisöimään muun muassa tammukan kutupaikkoja. Koneen kehitystyö jatkuu, ja tulevaisuudessa näitä koneita nähtäneen ympäri maata valuma-alueiden kunnostustöissä.

Olisi erittäin tärkeää,
että erillisrahoitukselle
saataisiin jatkoa

Elinympäristöjen kunnostuksessa kullakin vastuualueella on omaan toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvä lenkkinsä kokonaisuudessa. Kunkin vastuualueen arvokasta työpanosta tarvitaan, jotta saamme aikaan terveitä valuma-alueita ja ekosysteemejä soineen, puroineen ja virtavesineen.

Merkittävä osa Metsähallituksen Luonto- ja Eräpalvelujen elinympäristötyöstä tehdään tällä hetkellä erillisrahoituksin. On erittäin tärkeää, että näille rahoituksille saadaan jatkoa. Tämän lisäksi pitäisi varmistaa se, että Luonto- ja Eräpalvelujen vuosittainen perusrahoitus riittäisi kattamaan toiminnan, joka tuottaa konkreettisia, pitkäaikaisia ja erimuotoisia hyötyjä. Lisäksi Metsätalouden pitäisi kyetä pysyvästi jatkamaan arvokasta elinympäristötyötään luontomme hyväksi.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme tulee olla kokonaiset, terveet valuma-alueet ja ekosysteemit vedenjakajilta merelle saakka. Tämä tavoite haastaa niin Metsähallituksen poliittisen ohjauksen kuin oman kykymme verkostoitua alueellisesti siten, että tulokset varmistetaan myös muiden kuin valtion maiden ja vesien osalta.

Rovaniemellä 28.10.2021
Jyrki Tolonen
vs. erätalousjohtaja

JAA ARTIKKELI: