Monitavoitteista metsien hoitoa

Julkaistu 25.3.2021
Hannu Lehtonen, Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja

Metsähallitus haluaa uuden strategiansa mukaisesti olla kestävän metsätalouden edelläkävijä. Se edellyttää monitavoitteista metsien käytön suunnittelua niin, että kestävyyden kaikki osaalueet otetaan huomioon.

Metsähallituksen metsien käsittely sovitetaan aina kunkin kohteen kasvupaikan ja erityispiirteiden mukaisesti. Metsähallituksen monikäyttömetsien käsittelyjen suunnittelussa on käytössä 18 eri hakkuutapaa.

Metsänkäsittelyn lähtökohtana on kasvupaikan luontaisten puuntuotantomahdollisuuksien kestävä hyödyntäminen. Tärkeää on tunnistaa metsänkasvatuksen kannalta keskeiset kasvupaikkatekijät ja tehdä metsänhoitotoimenpiteitä koskevat päätökset niiden pohjalta. Kasvupaikkatekijöihin perustuva metsänkäsittely antaa hyvän taloudellisen tuotoksen, ylläpitää monimuotoisuutta ja eri riistalajien elinmahdollisuuksia, luo maisemallista vaihtelua ja mahdollistaa metsien monikäytön.

Hakkuutavan valintaan vaikuttavat yhä enemmän myös kohteen erityispiirteet, kuten monimuotoisuusarvot ja maisema-arvot, sekä muu maankäyttö, kuten matkailu, virkistyskäyttö ja porotalous. Metsähallituksen monikäyttömetsien käsittelytapoja onkin monipuolistettu vastaamaan metsien käytön laajenevia tarpeita. Uudet käsittelymenetelmät vaativat osaamista myös hakkuita toteuttavilta yrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään.

Vuoden vanhan omistajapolitiikan mukaisesti Metsähallitus kasvattaa monikäyttömetsiensä hiilinieluja ja -varastoja sekä lisää jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen osuuden uudistusluonteisissa hakkuissa vähintään neljännekseen toteutuspinta- alasta. Tavoitteet toteuttavat sekä omistajapoliittisia linjauksia että Metsähallituksen ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Vuonna 2020 hakkuista 79 prosenttia oli kasvatushakkuita ja 21 prosenttia uudistushakkuita. Uudistusluonteisista hakkuista 31 prosenttia toteutettiin peitteisillä hakkuutavoilla. Monipuolisten metsänkäsittelymenetelmien avulla turvataan samanaikaisesti puuntuotanto, luonnon monimuotoisuus, asiakkaiden tarpeet, monikäytön edellytykset sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen.

Metsähallitus on myös lisännyt aktiivisten luonnonhoitotoimien määrää monikäyttömetsissä ja panostanut uhanalaisten lajien esiintymien huomioimiseen. Kaikkien näiden toimien tavoitteena on hoitaa valtion monikäyttömetsiä niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia metsien tuottamasta arvosta ja hyvinvoinnista.

Oulussa 18.3.2021
Hannu Lehtonen
Metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja

JAA ARTIKKELI: