Muutokset haltuun ennakoinnilla

Julkaistu 14.10.2022
Kristiina Vuopala
Kuva Pekko Riihonen

Syyskuussa julkaistu valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus pyrkii antamaan päättäjille kattavan tilannekuvan toimintaympäristön nykytilanteesta sekä näkymiä siihen, miten haasteita voisi ratkaista ja mahdollisuuksia hyödyntää.

Tulevaisuuskatsaukset ovat jo vakiintunut toimintamuoto. Tällä kertaa katsaus on kaikkien ministeriöiden yhteinen ja tehty valtioneuvoston kanslian johdolla. Siinä on luotu aluksi yhteinen tilannekuva ja vasta sen jälkeen mietitty, mitä se tarkoittaa kunkin hallinnonalan tai sektorin kannalta.

Katsaus antaa hyvän kuvan siitä, minkälaisiin asioihin ja reunaehtoihin eri hallinnonaloilla varaudutaan tulevina vuosina. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne näkyy katsauksessa, mutta vieläkin enemmän nousevat esiin globaalit haasteemme. Metsähallituksen näkökulmasta mielenkiintoista on juuri näiden suurien haasteiden kokonaisvaltainen tarkastelu sekä ennakoinnin merkityksen korostuminen.

Globaaleista haasteista ilmastonmuutos ja luontokato on nostettu keskeisiksi muutosajureiksi, jotka vaikuttavat kaikkien hallinnonalojen toimintaan. Näin isoja kysymyksiä ei voi enää tarkastella yksittäisen ministeriön näkökulmasta, vaan ne toimivat lähtökohtana ja reunaehtona kaikelle toiminnalle: niihin on haettava ratkaisuja kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti.

Metsähallituksen strategiatyössä oli samanlainen lähtökohta. Olemme tunnistaneet samoja isoja megatrendejä, kuten ilmastonmuutos, vastuullisuus ja luontokato, sekä analysoineet, minkälaisia vaikutuksia niillä on toimintaamme ja miten voimme niihin vaikuttaa. Myöskään Metsähallituksessa ratkaisuja ei voi pohtia vastuualueiden sisällä. Niitä on katsottava teemoittain ja strategisesti koko Metsähallituksessa sekä yhdessä kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Tietoa täytyy
kerätä ja arvioida
järjestelmällisesti

Ennakoinnin merkitys nousee tulevaisuuskatsauksessa vahvasti esiin. Viime vuosina toimintaympäristössä on tapahtunut paljon nopeita ja laajalle vaikuttavia muutoksia, kuten koronapandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut energiakriisi. Osasta on näkynyt jo pitkään hiljaisia signaaleja, mutta niitä ei ole haluttu nähdä, sillä meillä on taipumus tulkita ympäristöämme toiveidemme mukaisesti. Ennakointityössä vaaditaan kuitenkin kylmäpäisyyttä ja itsekriittisyyttä.

Metsähallitus on tehnyt toimintaympäristön analyyseja sekä kerännyt palautetta asiakkailta ja sidosryhmiltä aiemminkin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, tietoa täytyy myös analysoida ja arvioida järjestelmällisesti – tähän olemme nyt panostamassa. Jatkossa on tärkeää kehittää ennakointia myös verkostoissa ja hyödyntää tutkimuksen tuottamia työkaluja päätöksenteon tukena. Vain ennakoimalla tulevaa ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa voimme tuottaa asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan kannalta hyviä ja ylisukupolvisesti kestäviä ratkaisuja.

Rovaniemellä 12.10.2022
Kristiina Vuopala
yhteyspäällikkö

JAA ARTIKKELI: