Aktiivista kehittämistä poikkeuksellisena vuotena

Julkaistu 25.3.2021

Metsähallitus ylsi viime vuoden poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta hyvään tulokseen. Koronaviruspandemia ei vaikuttanut juurikaan Metsähallituksen liiketoimintaan mutta lisäsi luonnossa liikkumisen, mökkeilyn ja eränkäynnin suosiota.

Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 340,3 miljoonaa euroa ja tulos oli 114,2 miljoonaa euroa.

– Tuloutamme valtiolle tavoitteemme mukaisesti 120 miljoonaa euroa. Liiketoiminnassa panostimme lisäksi luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen 73,3 miljoonaa euroa, kertoo pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Metsätaloudessa puun kysyntä laski pandemian ja työmarkkinakiistojen takia alkuvuodesta mutta nousi vuoden loppua kohden. Kotimaan matkailun ja mökkeilyn suosio näkyi kiinteistökaupassa, ja tuulivoimahankkeiden valmistelua laajennettiin merialueille.

Eniten koronaviruspandemia vaikutti luonnossa liikkumisen suosioon, ja se näkyi myös Metsähallituksen käyntikohteilla. Kansallispuistojen käyntimäärät nousivat lähes 4 miljoonaan, kasvua edelliseen vuoteen oli 23 prosenttia. Myös metsästys- ja kalastuslupia lunastettiin ennätysmäärä.

– Luonnossa liikkumisesta ja eräharrastuksista tuli monelle henkireikä, ja se näkyi sekä erälupien myynnissä että Metsähallituksen ylläpitämien retkikohteiden kävijämäärien kasvuna.

Työtä monimuotoisuuden edistämiseksi

Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi jatkuivat myös viime vuonna. Monikäyttömetsissä liiketoiminnan rahoituksella toteutettavien aktiivisten luonnonhoitotöiden määrä kasvoi huomattavasti, ja tätä työtä jatketaan myös tulevina vuosina. Helmi-ohjelma sekä Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville myönnetty lisärahoitus lisäsivät merkittävästi suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia sekä luontoinventointeja. Lisärahoituksen avulla pienennettiin myös kansallispuistojen ja muiden suosittujen retkeilykohteiden korjausvelkaa.

Panostamme
asiakaslähtöisyyteen
ja rakennamme
luottamusta avoimella
vuorovaikutuksella.

Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa etsittiin ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti valtion maita hoidetaan ja käytetään niin, että ne toimivat lisääntyvinä hiilinieluina ja hiilivarastoina lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tunnusluvut 2020
Kuva Vastavalo

– Kasvatamme valtion monikäyttömetsien hiilinieluja ja -varastoja kymmenellä prosentilla vuoteen 2035 mennessä ja lisäämme tuulivoimakapasiteettia. Uutena avauksena käynnistimme ensimmäisen oman merituulipuiston hankevalmistelut Korsnäsissä.

Uusi strategia ja brändi

Vuosi 2020 oli myös aktiivista toiminnan kehittämisen aikaa. Metsähallitus sai keväällä uudet omistajapoliittiset linjaukset, ja ne on otettu huomioon uudessa strategiassa vuosille 2021–2024.

– Kasvatamme huomista -strategiamme vastaa asiakkaiden ja sidosryhmiemme odotuksiin sekä toimintaympäristön haasteisiin edistäen samalla kansainvälisten sopimusten, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, toteutumista, kertoo Niemelä.

Niemelän mukaan vuonna 2021 tullaan keskittymään vahvasti uuden strategian ja brändin toimeenpanoon.

– Uudistamme myös toimintakulttuuria ja kehitämme osaamistamme uuden strategian ja brändin mukaisesti. Panostamme asiakaslähtöisyyteen ja rakennamme luottamusta avoimella vuorovaikutuksella.

Niemelä pitää Metsähallituksen tulevaisuudennäkymiä hyvinä.

– Strategiatyön yhteydessä luotu arvonluontimalli osoittaa, miten monenlaista arvoa toimintamme tuottaa. Uskon, että Metsähallituksen tuotteille, palveluille ja ratkaisuille on kysyntää myös tulevaisuudessa ja niiden merkitys vain korostuu siirryttäessä kohti kestävää ja ilmastoystävällistä tulevaisuutta.

TEKSTI SARI HILTUNEN

GALLUP

Maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikutti myös Metsähallituksen neljän vastuualueen toimintaan. Kysyimme vastuualueiden edustajilta, miten koronapandemia vaikutti heidän työhönsä ja miltä kuluva vuosi näyttää.

Marja Lankinen, myyntineuvottelija Kiinteistökehitys, Kuopio
Marja Lankinen, myyntineuvottelija Kiinteistökehitys, Kuopio

KORONAPANDEMIA on näkynyt tonttikaupassa, mutta sen vaikutukset ovat olleet positiivisia. Toimialueellani suurin osa tonteista on rantatontteja, ja niiden kysyntä on ollut vilkasta. Olen työskennellyt etänä kotoa käsin, mikä on helpottanut päiväkoti- ja kouluikäisten lasten hoitojärjestelyissä. Kyselyitä tonteista on tullut myös tänä vuonna, mutta runsaan lumitilanteen vuoksi ostajat ovat vielä odottavalla kannalla.

Outi Huhtala, suunnittelija Eräpalvelut, Salla
Outi Huhtala, suunnittelija Eräpalvelut, Salla

HOIDAN erälupien myyntiä ja vastaan asiakaspalautteisiin. Metsästys- ja kalastuslupia myytiin viime vuonna ennätysmäärä, mikä on lisännyt kiirettä. Joukossa oli monia uusia harrastajia, joten aikaa on mennyt myös neuvontaan. Myös tämä vuosi on alkanut vilkkaana.

Jukka Salmi, korjuuesimies Metsätalous Oy, Rovaniemi
Jukka Salmi, korjuuesimies Metsätalous Oy, Rovaniemi

VIIME VUODEN tulos jäi aiempaa heikommaksi, mikä johtui muun muassa alkuvuoden metsäteollisuuden työtaistelutoimista ja puun kysynnän vaihtelusta. Nämä muutokset heijastuivat myös puunkorjuuyrittäjien toimintaan. Omaan työhöni koronatilanne on vaikuttanut ainoastaan siten, että olen tehnyt viime huhtikuusta lähtien etätöitä. Tämä vuosi on käynnistynyt hyvin, ja myös korjuukelit ovat olleet suosiollisia.

Arto Pummila, kenttäpäällikkö Luontopalvelut, Hämeenlinna
Arto Pummila, kenttäpäällikkö Luontopalvelut, Hämeenlinna

VIIME VUOSI oli ennätyskiireinen. Siihen vaikuttivat sekä kävijämäärien hurja kasvu että retkeilyrakenteiden kunnostamiseen osoitetut lisämäärärahat. Meidän puistoalueellamme on 12 kansallispuistoa ja muita suosittuja retkikohteita. Jouduimme lisäämään niissä sekä polttopuuhuoltoa että käymälöiden tyhjentämistä. Koronapandemian vuoksi huoltomiehille piti hankkia myös kunnolliset suojavarustukset.

JAA ARTIKKELI: