Kuvakollaasi metsätyypeistä
Valtion monikäyttömetsiin luotu hiililuokitus kertoo kyseisen puustokuvion merkityksen hiilen sidonnassa ja varastoinnissa.

Ilmasto-ohjelmasta Metsähallituksen uusi ohjenuora

Julkaistu 17.9.2020

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma valmistui alkukesästä. Ohjelma on osa Metsähallituksen vastuullista toimintaa, ja sillä on merkittävä rooli Metsähallituksen uudessa strategiassa.

Lähes kaikki toiminta Metsähallituksen alueilla kytkeytyy tavalla tai toisella ilmastonmuutokseen. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on katsoa asioita laajemmin ja sisällyttää ilmastonmuutosnäkökulma osaksi kaikkea toiminnan suunnittelua.

Ilmasto-ohjelmassa on yhteensä 86 erilaista toimenpidettä, joiden toteuttaminen ajoittuu useammalle vuodelle. Osa toimenpiteistä on jo integroitu toimintaan, osa on vielä työn alla.

Lisäämme hiilinieluja ja -varastoja

Metsähallituksen tavoitteena on kasvattaa monikäyttömetsien nettohiilinielua kymmenellä prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme uudistaneet metsänhoito-ohjeemme ja valmistelemme parhaillaan hiilinielu/päästölähde-luokituksen tietotason käyttöönottoa metsätalouden suunnittelujärjestelmässä.

Tavoitteenamme on myös nostaa peitteellisen metsänkäsittelyn pinta-alaa uudistushakkuuluonteisissa hakkuissa nykyisestä noin 15 prosentin tasosta 25 prosenttiin. Lisäystä kohdennetaan erityisesti turvemaille.

Ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta

Ilmastonmuutos on uhka myös luonnon monimuotoisuudelle. Jotta voisimme ylläpitää ja edistää monimuotoisuutta, olemme nostaneet ilmastonäkökohdat osaksi luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön pitkän aikavälin suunnittelua. Näin voimme tukea myös virkistykseen ja matkailuun liittyvien ilmastonäkökohtien huomioimista.

Olemme aloittaneet Helmi-ohjelman laajamittaiset suojelualueiden ennallistamis- ja kunnostustyöt ja toteutamme aktiivisten luonnonhoitotoimenpiteiden ohjelmaa monikäyttömetsissä. Uutena toimenpiteenä rakennamme mallia kokonaisten valuma-alueiden ennallistamisesta.

Kannustamme retkeilemään kestävästi

Yksi ilmasto-ohjelman konkreettisista toimenpiteistä on lähiretkeilystä viestiminen. Olemme korostaneet kuluvan vuoden ajan erityisesti eränkäynnin lähikohteita, jotta ihmiset oppisivat harrastamaan mahdollisimman lähellä.

Lähiretkeily on myös osa kestävää matkailua, jota edistämme maankäytön ratkaisuilla ja virkistyskäytön ohjaamisella sekä suojelu- että retkeilyalueilla.

Selvitimme hiilikädenjälkemme

Ilmasto-ohjelmassa on selvitetty myös Metsähallituksen hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Hiilijalanjälki osoittaa, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy Metsähallituksen omasta toiminnasta. Suurimmat päästöt syntyvät puunkorjuusta ja -toimituksista, mutta päästöjä pyritään vähentämään myös muussa toiminnassa.

Hiilikädenjälki puolestaan kertoo, minkälaisia positiivisia ilmastovaikutuksia Metsähallituksen toiminnalla on yhteiskunnan arvoketjuissa. Hiilikädenjälkeen vaikuttavat muun muassa valtion maille rakennettava tuulivoima sekä Metsähallituksen toimittamasta puusta saatava raaka-aine ja energia, joilla pystytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

TEKSTI HANNA KAURALA

Metsähallituksen ilmasto-ohjelman pääkohdat

  • Lisäämme valtion monikäyttömetsien hiilinielua kymmenellä prosentilla vuoteen 2035 mennessä.
  • Tuotamme uusiutuvaa raaka-ainetta metsäbiotaloudelle.
  • Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle.
  • Moninkertaistamme tuulivoiman tuotantokapasiteetin valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Edistämme kaupallista kalastusta ja kestävää kalankasvatusta Suomessa.
  • Pienennämme hiilijalanjälkeämme.
Puuston kasvu valtion mailla (kaavio)

JAA ARTIKKELI: