Luonnonvarasuunnitelmat laaditaan yhteistyössä

Julkaistu 21.6.2021

Metsähallituksen toiminta valtion maa- ja vesialueilla perustuu yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kanssa laadittuihin alueellisiin luonnonvarasuunnitelmiin. Niissä linjataan valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin käyttöä ja sovitetaan yhteen eri maankäyttömuotojen tarpeita.

Luonnonvarasuunnitelmat sisältävät Metsähallituksen strategiassa määritellyt luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä siihen sopeutumisen. Suunnitelmien avulla varmistetaan toiminnan taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävyys.

Luonnonvarasuunnitelmassa laaditaan toimintaohjelma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella koko viiden vuoden suunnitelmakauden ajan. Suunnittelussa yhdistetään valtion maa- ja vesialueiden tarjoamat resurssit, valtio-omistajan tavoitteet sekä alueelliset tarpeet.

Suunnitelmissa on asetettu tavoitteita muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle, luonnonvarojen kestävälle käytölle, ilmastovaikutusten hillitsemiselle sekä alueiden virkistys- ja matkailukäytölle. Suunnitelmien toteutumista seurataan vuosittain Metsähallituksen toiminnan vaikuttavuutta kuvaavan mittariston avulla.

Laajasti osallistava luonnonvarasuunnittelu on Euroopan metsähallitusten mittakaavassa ainutlaatuinen. Suunnittelumenetelmää pyritään jatkuvasti kehittämään: jokaisessa suunnitteluprojektissa pilotoidaan jotain uutta, ja edellisessä projektissa opittua siirretään uuteen suunnitelmaan.

Parhaillaan laaditaan luonnonvarasuunnitelmaa saamelaisten kotiseutualueelle. Suunnitteluun osallistuu alueellisen yhteistyöryhmän lisäksi saamelaiskäräjien nimeämä Akwé: Kon -työryhmä, jonka avulla varmistetaan, että saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset otetaan mahdollisimman hyvin suunnitelmassa huomioon. Suunnittelun yhteydessä on järjestetty myös teemakohtaisia työpajoja, nuorten työpaja, avoin karttakysely sekä saamelaisnuorten ja kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. Suunnitelma on tulossa lausunnolle kesäkuussa.

TEKSTI SARI HILTUNEN

JAA ARTIKKELI: