Merimaisema Hailuodosta

Merialueille ensimmäinen luonnonvarasuunnitelma

Julkaistu 25.4.2022

Metsähallitus aloittaa ensimmäisen koko merialuetta koskevan luonnonvarasuunnitelman laatimisen tänä keväänä. Suunnitelma edistää sinistä biotaloutta sekä sovittaa yhteen merialueiden suojelua ja käyttöä.

Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen strategista pitkän aikavälin suunnittelua, jossa sovitetaan yhteen valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuvia tarpeita. Aiemmin meriasioita on käsitelty alueellisten luonnonvarasuunnitelmien yhteydessä, mutta nyt suunnittelu kohdistetaan ensimmäistä kertaa pelkästään merialueisiin. Koko rannikon kattavaa luonnonvarasuunnitelmaa ryhdytään laatimaan toukokuussa.

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat sekä yleiset vesialueet että muut Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet ja merten saaret. Suunnitelmassa linjataan sekä luonnonvarojen käyttöä että merialueiden suojelua vuosille 2023–2028.

Valtion merialueilla on monenlaista toimintaa. Alueita hyödynnetään muun muassa vesiviljelyyn, luontomatkailuun, tuulivoimatuotantoon, kalastukseen ja metsästykseen, virkistyskäyttöön sekä vedenalaiseen maa-ainesten ottoon. Merialueilla on myös laajoja jo perustettuja suojelualueita, muun muassa viisi kansallispuistoa sekä Naturaalueita. Suojelualueilla turvataan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään meren hyvän tilan saavuttamista kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti.

– Kiinnostus merialueisiin on kasvussa. Yhteiskunta kohdistaa paljon odotuksia erityisesti vesiviljelyyn ja tuulivoimaan, jotka ovat osa sinistä biotaloutta. Toisaalta Suomi on sitoutunut erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin suojelutavoitteisiin, jotka asettavat reunaehdot meren käytölle, kertoo Rannikon aluejohtaja Mikael Nordström, joka toimii suunnitteluprojektin ohjausryhmän puheenjohtajana.

– Merialueilla on myös iso merkitys luonnon virkistyskäytölle, luontomatkailulle sekä kalastukselle ja metsästykselle. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen näitä erilaisia valtion merialueisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia, Nordström lisää.

Melojia merellä
Valtion merialueita hyödynnetään muun muassa luontomatkailuun, tuulivoimatuotantoon, kalastukseen ja metsästykseen sekä vesiviljelyyn.

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Kartta merialueista
Merialueiden luonnonvarasuunnitelma kattaa kaikki Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet.

Merialueen luonnonvarasuunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja työhön kutsutaan myös paikallisia toimijoita ja kansalaisia.

– Suunnittelualue ulottuu Kemistä Vironlahdelle, joten joudumme miettimään huolellisesti, miten osallistaminen toteutetaan: paljonko on kokouksia ja yleisötilaisuuksia ja miten voimme hyödyntää muita osallistumistapoja sekä etäosallistumisen mahdollistavia palveluja.

Ensimmäiset sidosryhmä- ja yleisötilaisuudet ajoittuvat ensi syksyyn, ja koko projektin on määrä valmistua toukokuussa 2023.

– Projekti on iso ja haastava jo pelkästään alueen laajuudenkin takia. Suunnitelmassa keskitytään isoihin linjauksiin, tarkoitus ei ole mennä yksityiskohtiin eikä kohdekohtaisiin kysymyksiin, Nordström selventää.

Pohjatyötä on tehty viime vuonna toteutetussa Metsähallituksen merialueiden pitkän aikavälin suunnitteluprojektissa. Siinä selvitettiin merialueisiin liittyviä suunnittelutarpeita sekä olemassa olevia tietolähteitä ja paikkatiedon hyödyntämistä.

– Merialueilta on jo kerätty paljon paikkatietoa muun muassa monivuotisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU-hanke). Metsähallituksen Luontopalvelujen meritiimi on kerännyt runsaasti vedenalaista tietoa sekä suojelualueilta että niiden ulkopuolelta.

Merialueiden luonnonvarasuunnitelma toteuttaa Metsähallituksen strategiaa ja omistajapoliittisia linjauksia. Suunnittelussa otetaan huomioon Suomen merialuesuunnitelma 2030, joka on laadittu rannikon maakuntaliittojen johdolla, sekä alueelliset vesienhoitosuunnitelmat. Työ linkittyy myös valtioneuvoston hyväksymään Suomen meripolitiikan toimenpideohjelmaan.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT ESSI KESKINEN, EVA RAMSTEDT

Valtion vesiasiat yksiin kansiin

METSÄHALLITUS kokoaa valtion vesialueita koskevan ympäristöohjeistuksen ja vesiensuojelukäytännöt vesienhoidon ympäristöoppaaksi, jonka tavoitteena on parantaa merialueiden ja sisävesien tilaa.

– Vesienhoidon ympäristöopas tulee toimimaan valtion vesialueiden kestävän käytön, hoidon ja suojelun käsikirjana. Sillä edistetään Metsähallituksen vastuullista toimintaa merialueilla, sisävesillä ja vesistöjä ympäröivillä valuma-alueilla. Oppaan avulla halutaan myös kertoa Metsähallituksen roolista valtion vesialueiden haltijana, kertoo kehityspäällikkö Johanna Leinonen.

Metsähallituksen tavoitteena on käyttää vesialueita vastuullisesti ja kestävästi, edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä edesauttaa vesien hyvän tilan saavuttamista.

– Haluamme myös minimoida omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset niin meriin kuin sisävesiinkin. Se edellyttää suoraan vesistöihin vaikuttavien toimien lisäksi valuma-aluetasoista tarkastelua, Leinonen kertoo.

Oppaan ohjeistus perustuu vesialueita koskevaan lainsäädäntöön sekä Metsähallituksen omiin vesialueita koskeviin vaatimuksiin ja suosituksiin. Oppaaseen kootaan tietoa vesien tilasta ja niiden suojelusta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöihin. Siinä kerrotaan myös valtion vesien hoitoon liittyvistä periaatteista, ohjeista ja käytännön toimista sekä toimien seurannasta ja vaikuttavuudesta.

Metsätalouden ympäristöopas sisältää metsätalouden vesiensuojelua koskevan ohjeistuksen, joka linkitetään mukaan vesienhoidon ympäristöoppaaseen.

Oppaan laadinnassa hyödynnetään Metsähallituksen kaikkien vastuualueiden asiantuntemusta sekä vesiin liittyvää tutkimustietoa. Vesienhoidon ympäristöopasta koskevan projektin valmistelu aloitetaan tänä keväänä, ja opas valmistuu projektin aikataulun mukaisesti vuoden 2023 aikana. Opas on suunnattu Metsähallituksen omille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

 

Merialueiden luonnonvarasuunnitelma

• Kattaa kaikki Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet
• Laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa vuosille 2023–2028
• Sovittaa yhteen valtion merialueisiin liittyviä tarpeita ja odotuksia

Info-laatikon symboli

JAA ARTIKKELI: