Metsähallitus - vuosi 2019

Tuloja yhteiskunnalle ja hyvinvointia kansalaisille

Julkaistu 28.3.2020

Metsähallitus juhli viime vuonna 160-vuotista historiaansa kestävien tekojen merkeissä. Onnistuneen merkkivuoden aikana edistettiin laajasti vastuullisuutta ja lisättiin alueiden elinvoimaa sekä ihmisten hyvinvointia.

Metsähallituksen toiminta oli viime vuonna tuloksellista sekä ekologisen, taloudellisen että sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Globaalit teemat, kuten ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, näkyivät entistä vahvemmin Metsähallituksen toiminnassa. Käynnistimme kattavan ilmasto-ohjelman, ja liiketoiminnan panostus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kasvoi lähes 12 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 368,5 miljoonaa euroa ja tulos 129,2 miljoonaa. Metsähallitus saavutti sille asetetun 138,9 miljoonan euron tuloutustavoitteen valtiolle. Liiketoiminnassa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö sekä saamelaiskulttuurin ja porotalouden edellytysten turvaaminen. Panostukset näihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin olivat viime vuonna 77,6 miljoonaa euroa.

Metsätalous ylsi vaihtelevasta markkinatilanteesta huolimatta 2010-luvun toiseksi parhaaseen toiminnalliseen tulokseensa. Hyvä tulos saavutettiin hakkuumääriä lisäämättä. Metsähallituksen hakkuumäärät määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa yhdessä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

Vuosittain valtion monikäyttömetsistä korjataan noin kuusi miljoonaa kuutiometriä puuta bio- ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Metsähallituksen hakkuissa erityishakkuiden osuus on kasvanut. Jatkuvapeitteistä hakkuutapaa käytettiin kolmasosalla uudistettavista alueista.

Tuulivoimassa ja kaivannaisliiketoiminnassa jatkui positiivinen vire. Metsähallitus on ollut mukana hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia Suomeen vuoden 2019 loppuun mennessä asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Viime vuonna aloitettiin Piiparinmäelle Oulujärven eteläpuolelle tähän mennessä Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentaminen. Puiston tuottamasta sähköstä puolet menee Googlen Haminan palvelinkeskuksen käyttöön.

Virkistystä kansallispuistoista ja eräharrastuksista

Luonnon virkistyskäytön ja eräharrastusten suosio jatkoi kasvuaan. Metsähallituksen kansallispuistoissa ja muissa yleisökohteissa vieraili viime vuonna 8,2 miljoonaa kävijää. Eräilijät viettivät valtion alueilla 1,9 miljoonaa vuorokautta, joista maksullisen eräluvan hankkineiden osuus oli yli 480 000 vuorokautta. Käyntimäärät ja eräharrastukset heijastuivat myös paikallistalouteen: kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja muiden kohteiden rahankäytön vaikutukset olivat 305 miljoonaa euroa ja eräasiakkaiden 46,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 lopussa Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien vuosittaista perusrahoitusta korotettiin 7,5 miljoonaa euroa ja tulevaisuusinvestointeihin osoitettiin 19,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Lisärahoitusta käytetään suojelualueiden luontokartoituksiin, elinympäristöjen parantamiseen ja luontokohteiden retkeilyrakenteiden parantamiseen sekä korjausvelan lyhentämiseen.

Julkaisimme yhtenä
ensimmäisistä valtionhallinnon
toimijoista toimintatapaohjeen.

Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion vesillä on merkittävä rooli kotimaisen kalan tuotannon mahdollistajana. Kalastuselinkeinoa halutaan tukea, ja tänä vuonna valmistuu selvitys kaupallisen kalastuksen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

Hyviä toimintatapoja, ilmastotekoja ja yhdenvertaisuutta edistettiin

Metsähallitus edisti vuoden aikana laajasti sosiaalista vastuuta ja julkaisi yhtenä ensimmäisistä valtionhallinnon toimijoista toimintatapaohjeen. Lisäksi Metsähallitus uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa osana vastuullisuusohjelmaa.

– Tänä vuonna jatkamme vastuullisen toimintamme vahvaa kehittämistä, jotta voisimme vastata globaalista toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin ja löytää niihin ratkaisuja. Uusi työn alla oleva strategiamme asemoi toimintaamme yhä tiiviimmin globaaleihin viitekehyksiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin, Niemelä linjaa.

– Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikilla – myös tulevilla sukupolvilla – on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.

Avainluvut 2019

Avainluvut 2019

Lue lisää Metsähallituksen vuosikertomuksesta.
Metsähallituksen vuosikertomus 2019: #160kestäväätekoa

JAA ARTIKKELI: