Juha S. Niemelä
– Eri tavoitteiden yhteensovittaminen on keskeinen osa toimintaamme ja haluamme kehittyä siinä entistä paremmiksi, sanoo Juha S. Niemelä.

Uusi strategia edistää uudenlaista toimintakulttuuria

Julkaistu 17.9.2020

Metsähallituksen uusi strategia pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja sidosryhmien odotuksiin. Strategialla edistetään myös avointa ja keskustelevaa toimintakulttuuria.

Metsähallitus sai uudet omistajapoliittiset linjaukset toukokuussa. Uudet linjaukset sekä toimintaympäristön muutokset on otettu huomioon syyskuun lopussa valmistuvassa strategiassa.

– Uusi strategia sekä siihen sisältyvä vastuullisuus ja brändityö muodostavat pohjan uudenlaiselle ajattelulle ja yrityskulttuurille, kertoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Strategiassa on viisi isoa teemaa: ilmastonmuutos, vastuullinen yhteistyö, luonnon monimuotoisuus, hyvinvointi ja biotalous. Monet teemat, kuten ilmastonmuutos, liittyvät globaaleihin haasteisiin. Visio on rakennettu teemoihin liittyvien lupausten muotoon.

– Suomen hallitus on sitoutunut toimimaan siten, että hiilineutraalisuustavoite toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Metsähallitus tukee osaltaan tavoitteen toteutumista kasvattamalla monikäyttömetsien hiilinieluja ja -varastoja kymmenellä prosentilla. Myös tuulivoimakapasiteetin lisääminen hankekehityksen avulla edistää ilmastotavoitteita.

Vastuullista yhteistyötä

Strategiassa on myös lupauksia, jotka liittyvät muun muassa vastuulliseen yhteistyöhön ja hankintoihin. Metsähallitus otti ensimmäisenä valtionhallinnon toimijana käyttöön toimintatapaohjeen, joka velvoittaa myös palveluntarjoajia. Nyt vastuullinen ja eettinen toiminta halutaan ulottaa koko arvoketjuun.

– Tavoitteena on myös parantaa yhteistyötä lisäämällä avointa vuorovaikutusta ja kehittämällä asiakaslähtöisiä yhteistyön muotoja, Niemelä sanoo.

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Niemelän mukaan suoran tuloutuksen ohella Metsähallituksen toiminta tuottaa yhteiskunnalle monia muitakin hyvinvointivaikutuksia.

– Strategiassa ne näkyvät muun muassa lupauksina työllistää ja vahvistaa aluetaloudellisia vaikutuksia erityisesti hajaasutusalueilla. Haluamme myös parantaa kumppaniemme mahdollisuuksia kehittää kestäviä luonto- ja erämatkailupalveluita valtion mailla.

Monimuotoisuutta ja biotaloutta

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on Metsähallituksen ydintoimintaa, ja se on yksi strategian pääteemoista. Monimuotoisuutta edistetään sekä suojelualueilla että monikäyttömetsissä monin keinoin, muun muassa lisäämällä ennallistamista ja aktiivisia luonnonhoitotoimia.

Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvilla tuotteilla ja palveluilla on tärkeä rooli siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen. Metsähallitus on merkittävä osa biotalouden arvoketjua.

– Metsähallitus on ollut ensimmäisenä ottamassa käyttöön uudenlaisia metsänkäsittelytapoja ja haluamme olla myös jatkossa kestävän metsätalouden edelläkävijä. Lisäämme jatkuvan kasvatuksen osuutta uudistushakkuissa ja edistämme siihen liittyvää tutkimusta mallialueillamme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Eri tavoitteiden yhteensovittamista

Niemelä on johtanut Metsähallitusta vuoden alusta lähtien. Sitä ennen hän toimi maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston päällikkönä.

– Näkökulma on laajentunut, kun olen nähnyt, miten monessa Metsähallitus on mukana ja miten monia odotuksia meihin kohdistuu. Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on keskeinen osa toimintaamme – haluamme kehittyä myös siinä entistä paremmiksi.

Lisäämme avointa
vuorovaikutusta ja
yhteistyötä sidosryhmien
kanssa.

Niemelän mukaan Metsähallituksen toiminta on jatkunut koronapandemiasta huolimatta suhteellisen vakaana. Hän pitää myös tulevaisuudennäkymiä hyvinä. Uusiutuvien luonnonvarojen ja uusiutuvan energian merkitys kasvaa, pandemia on lisännyt luonnossa liikkumisen, eräharrastusten ja mökkeilyn suosiota ja monet muutkin trendit viittaavat siihen, että Metsähallituksen tuottamille tuotteille, palveluille ja ratkaisuille on kasvavaa tarvetta.

– Korona-aika on ehkä jopa korostanut Metsähallituksen roolia tässä yhteiskunnassa. Uuden strategian avulla pystymme vastaamaan entistä paremmin sidosryhmien ja omistajan meille asettamiin odotuksiin. Uudistamme syksyn aikana myös organisaation rakennetta siten, että se vastaa paremmin uutta strategiaamme.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MARKO HAAPALEHTO

JAA ARTIKKELI: