Ilmakuva kaivinkoneesta
Kaivinkone täyttää ojia Tervolan ennallistamiskohteella

Yhteistyö tehostaa elinympäristöjen kunnostustoimia

Julkaistu 16.12.2020

Tervolassa ennallistetaan suojeltua suoaluetta ja täytetään samalla ojia myös viereiseltä metsätalousalueelta. Yhteistyö lisää toimien tehokkuutta ja parantaa suojellun suoalueen hydrologista tilaa.

Veljekset Heikkisen kaivinkone luo ojia umpeen Poroaavan ojitetulla metsäpalstalla. Kyseessä on yksi Metsätalous Oy:n aktiivisten luonnonhoitotoimien kohteista.

– Kyseessä on metsätalouskäytössä ollut alue, joka rajoittuu viereiseen Kalhuaavan suojeltuun suoalueeseen. Tarkoitus on tukkia ojia yhteensä noin 42 hehtaarin alueelta, kertoo Metsätalous Oy:n luonnonhoidon asiantuntija Samuli Koivistoinen.

Sama yrittäjä tekee ennallistamistoimet myös viereisellä Kalhuaavan alueella, joka kuuluu soidensuojelun täydennysohjelmaan. Kalhuaapa on kaikkiaan 820 hehtaarin laajuinen suoalue, josta osa on aikoinaan ojitettu. Ennallistamistoimia tehdään yli 150 hehtaarin alueella.

Soiden ennallistaminen edistää suoluonnon monimuotoisuutta, parantaa sen hydrologista tilaa ja hillitsee ilmastonmuutosta. Tervolan kunnostuskohde on hyvä esimerkki Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyöstä, jolla lisätään toimenpiteiden vaikuttavuutta.

– Jos suojelualueen rajalla olevat ojat olisivat jääneet tukkimatta, ne olisivat kuivattaneet suojelualueen puolella olevaa aluetta. Nyt pystymme paremmin edistämään koko suoalueen palautumista kohti luonnontilaa. Saman urakoitsijan käyttäminen säästää kustannuksia ja tehostaa toimintaa, Luontopalvelujen suunnittelija Markku Pernu painottaa.

Lisää panostuksia monimuotoisuuden edistämiseen

Metsähallitus lisää uuden strategiansa mukaisesti aktiivisia toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Se tarkoittaa lähivuosina lisää panostuksia sekä suojelualueiden heikentyneiden elinympäristöjen kunnostamiseen että monikäyttömetsissä tehtäviin aktiivisiin luonnonhoitotoimiin.

Metsätalous Oy on palkannut kolme luonnonhoidon asiantuntijaa suunnittelemaan monikäyttömetsissä tehtäviä luonnonhoitotöitä. Suojelualueilla heikentyneiden elinympäristöjen kunnostuksia toteutetaan osana ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa. Yhteistyötä tehdään myös Metsähallituksen eräsuunnittelijoiden kanssa muun muassa vaelluskalojen esteiden purkamisessa, riistan elinympäristöjen kunnostamisessa sekä kokonaisten valuma-alueiden suunnittelussa.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA SAMULI KOIVISTOINEN

450 tonnia soraa

RUUNAAN retkeilyalueella sijaitsevien koskien kunnostusta on jatkettu tänä syksynä. Kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueita. Uhanalaisten järvilohien ja -taimenten elinolot Ruunaan retkeilyalueen koskissa kohentuivat tänä syksynä entisestään, kun helikopteri kuljetti Kirppuvirtaan ja Neitikoskeen 450 tonnia soraa.

Ruunaan koskia on kunnostettu useampana vuonna osana Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Nyt tehdyt kunnostukset ovat hankkeen viimeisiä toimenpiteitä. Hankkeessa ovat olleet mukana Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Lieksan kaupunki, Pielisen-Karjalan kalatalousalue, Kemijoki Oy ja Future Missions Oy, minkä lisäksi sitä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Savon ELYkeskuksen kautta.

JAA ARTIKKELI: